اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 274,470
تعداد واحدهای باقی مانده: 725,530
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 276,662,057,910
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,647
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,987
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,297
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 1,009,647 1,007,987 1,690- 0 388,667 0 100,701 274,470 276,662,057,910
  2 1397/01/30 1,009,176 1,007,513 1,610- 0 388,667 0 100,701 274,470 276,532,212,263
  3 1397/01/29 1,008,679 1,007,017 1,526- 11,454 388,667 0 100,701 274,470 276,395,854,330
  4 1397/01/28 1,008,271 1,006,556 3,657- 1,083 377,213 898 100,701 263,016 264,740,285,613
  5 1397/01/27 1,007,756 1,006,045 4,548- 340 376,130 0 99,803 262,831 264,419,732,107
  6 1397/01/26 1,007,069 1,005,219 3,001- 0 375,790 130 99,803 262,491 263,860,891,630
  7 1397/01/25 1,006,633 1,004,635 5,467- 0 375,790 0 99,673 262,621 263,838,119,840
  8 1397/01/24 1,006,138 1,004,139 5,393- 0 375,790 0 99,673 262,621 263,708,109,811
  9 1397/01/23 1,005,643 1,003,645 5,321- 100 375,790 0 99,673 262,621 263,578,152,020
  10 1397/01/22 1,005,149 1,003,149 5,248- 0 375,690 0 99,673 262,521 263,347,809,522
  11 1397/01/21 1,004,775 1,002,773 5,285- 2,239 375,690 985 99,673 262,521 263,248,878,722
  12 1397/01/20 1,004,603 1,002,568 5,458- 335 373,451 1,415 98,688 261,267 261,937,958,588
  13 1397/01/19 1,003,901 1,001,853 5,255- 1,071 373,116 2,923 97,273 262,347 262,833,219,184
  14 1397/01/18 1,003,375 1,001,330 2,973- 0 372,045 729 94,350 264,199 264,550,301,411
  15 1397/01/17 1,003,034 1,000,992 578 0 372,045 0 93,621 264,928 265,190,733,919
  16 1397/01/16 1,002,538 1,000,496 654 12 372,045 0 93,621 264,928 265,059,336,724
  17 1397/01/15 1,018,217 1,016,175 729 10 372,033 0 93,621 264,916 269,200,985,734
  18 1397/01/15 1,002,042 1,000,000 729 10 372,033 0 93,621 264,916 264,915,969,434
  19 1397/01/14 1,017,681 1,015,640 2,035 0 372,013 14 93,621 264,906 269,049,051,332
  20 1397/01/13 1,016,281 1,014,237 3,952 0 372,013 0 93,607 264,920 268,691,704,170
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi