اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 106,813
تعداد واحدهای باقی مانده: 893,187
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,077,367,629
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,190
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,837
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,067,748
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/29 1,014,190 1,011,837 55,911 0 559,056 100 448,711 106,813 108,077,367,629
  2 1397/10/28 1,013,848 1,011,509 55,697 0 559,056 0 448,611 106,913 108,143,444,450
  3 1397/10/27 1,013,521 1,011,182 55,535 0 559,056 0 448,611 106,913 108,108,478,146
  4 1397/10/26 1,013,194 1,010,855 55,375 0 559,056 146 448,611 106,913 108,073,553,717
  5 1397/10/25 1,011,972 1,009,646 55,137 0 559,056 245 448,465 107,059 108,091,643,497
  6 1397/10/24 1,009,794 1,007,492 54,851 0 559,056 0 448,220 107,304 108,107,889,801
  7 1397/10/23 1,007,988 1,005,702 54,690 0 559,056 0 448,220 107,304 107,915,810,027
  8 1397/10/22 1,004,965 1,002,613 54,829 0 559,056 0 448,220 107,304 107,584,414,446
  9 1397/10/21 1,005,780 1,003,356 54,669 0 559,056 0 448,220 107,304 107,664,139,128
  10 1397/10/20 1,005,457 1,003,033 54,508 0 559,056 0 448,220 107,304 107,629,456,286
  11 1397/10/19 1,005,134 1,002,710 54,347 0 559,056 0 448,220 107,304 107,594,814,445
  12 1397/10/18 1,004,778 1,002,355 54,186 0 559,056 0 448,220 107,304 107,556,670,793
  13 1397/10/17 1,003,677 1,001,239 56,561 0 559,056 0 448,220 107,304 107,436,966,652
  14 1397/10/16 1,003,118 1,000,669 58,029 408 559,056 0 448,220 107,304 107,375,745,677
  15 1397/10/15 1,021,790 1,019,334 58,090 0 558,648 0 448,220 106,896 108,962,740,337
  16 1397/10/15 1,002,456 1,000,000 58,090 0 558,648 0 448,220 106,896 106,896,013,073
  17 1397/10/14 1,020,821 1,018,371 57,929 0 558,648 0 448,220 106,896 108,859,781,115
  18 1397/10/13 1,020,502 1,018,052 57,768 0 558,648 0 448,220 106,896 108,825,733,598
  19 1397/10/12 1,020,184 1,017,734 57,606 0 558,648 0 448,220 106,896 108,791,726,882
  20 1397/10/11 1,019,299 1,017,318 57,445 0 558,648 0 448,220 106,896 108,747,273,064