اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 246,957
تعداد واحدهای باقی مانده: 753,043
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 248,357,769,547
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,904
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,672
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,983
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/27 1,007,904 1,005,672 19,311 0 316,976 0 62,387 246,957 248,357,769,547
  2 1396/11/26 1,007,708 1,005,477 19,310 123 316,976 0 62,387 246,957 248,309,472,021
  3 1396/11/25 1,007,513 1,005,280 19,320 129 316,853 60 62,387 246,834 248,137,300,786
  4 1396/11/24 1,007,710 1,005,475 19,876 2,008 316,724 3,621 62,327 246,765 248,116,157,368
  5 1396/11/23 1,006,838 1,004,633 20,046 0 314,716 7,445 58,706 248,378 249,528,625,068
  6 1396/11/22 1,004,665 1,002,548 23,209 1,588 314,716 0 51,261 255,823 256,474,723,709
  7 1396/11/21 1,004,467 1,002,337 23,354 0 313,128 99 51,261 254,235 254,829,083,896
  8 1396/11/20 1,004,081 1,001,921 23,214 0 313,128 0 51,162 254,334 254,822,574,197
  9 1396/11/19 1,003,884 1,001,724 23,214 1,616 313,128 0 51,162 254,334 254,772,587,304
  10 1396/11/18 1,003,690 1,001,517 23,362 2,263 311,512 0 51,162 252,718 253,101,386,031
  11 1396/11/17 1,002,428 1,000,254 24,370 4,671 309,249 0 51,162 250,455 250,518,663,924
  12 1396/11/16 1,001,766 999,561 25,388 372 304,578 0 51,162 245,784 245,676,096,025
  13 1396/11/15 1,002,207 1,000,000 24,929 3,090 304,206 0 51,162 245,412 245,412,107,835
  14 1396/11/15 1,026,038 1,023,831 24,929 3,090 304,206 0 51,162 245,412 251,260,521,207
  15 1396/11/14 1,025,506 1,023,246 24,608 0 298,026 10,181 51,162 242,322 247,954,987,171
  16 1396/11/13 1,025,807 1,023,546 23,155 0 298,026 0 40,981 252,503 258,448,399,900
  17 1396/11/12 1,025,593 1,023,332 23,155 1,179 298,026 0 40,981 252,503 258,394,411,468
  18 1396/11/11 1,025,378 1,023,107 23,263 390 296,847 0 40,981 251,324 257,131,225,423
  19 1396/11/10 1,025,416 1,023,134 22,656 0 296,457 4,890 40,981 250,934 256,739,222,188
  20 1396/11/09 1,024,948 1,022,679 22,878 1,024 296,457 0 36,091 255,824 261,625,958,081
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق