اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 179,835
تعداد واحدهای باقی مانده: 820,165
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 181,663,743,173
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,089
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,169
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,846
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,011,089 1,010,169 5,677 0 522,981 200 339,614 179,835 181,663,743,173
  2 1397/02/31 1,010,628 1,009,774 8,729 0 522,981 0 339,414 180,035 181,794,738,448
  3 1397/02/30 1,009,858 1,008,957 8,436 0 522,981 1,641 339,414 180,035 181,647,497,648
  4 1397/02/29 1,010,332 1,009,440 5,500 0 522,981 0 337,773 181,676 183,390,943,171
  5 1397/02/28 1,016,565 1,015,663 0 0 522,981 0 337,773 181,676 184,521,597,104
  6 1397/02/27 1,015,930 1,015,028 0 118,220 522,981 0 337,773 181,676 184,406,174,822
  7 1397/02/26 1,015,294 1,012,711 0 11,313 404,761 50 337,773 63,456 64,262,564,885
  8 1397/02/25 1,016,467 1,016,028 0 0 393,448 497 337,723 52,193 53,029,523,450
  9 1397/02/24 1,012,149 1,011,717 0 0 393,448 8,181 337,226 52,690 53,307,369,489
  10 1397/02/23 1,010,440 1,010,067 0 0 393,448 2,881 329,045 60,871 61,483,774,694
  11 1397/02/22 1,009,621 1,008,631 0 0 393,448 25,832 326,164 63,752 64,302,234,047
  12 1397/02/21 1,011,888 1,009,794 0 0 393,448 0 300,332 89,584 90,461,395,080
  13 1397/02/20 1,010,886 1,008,792 0 0 393,448 0 300,332 89,584 90,371,610,060
  14 1397/02/19 1,009,884 1,007,790 0 0 393,448 0 300,332 89,584 90,281,852,244
  15 1397/02/18 1,007,443 1,005,351 0 0 393,448 14,885 300,332 89,584 90,063,339,985
  16 1397/02/17 999,765 997,979 0 808 393,448 4,971 285,447 104,469 104,257,861,288
  17 1397/02/16 1,003,396 1,001,496 0 0 392,640 102,048 280,476 108,632 108,794,500,744
  18 1397/02/15 1,010,443 1,009,334 0 0 392,640 9,964 178,428 210,680 212,646,495,456
  19 1397/02/15 1,001,109 1,000,000 0 0 392,640 9,964 178,428 210,680 210,680,008,336
  20 1397/02/14 1,009,200 1,007,715 0 0 392,640 0 158,500 220,644 222,346,305,822
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق