اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 184,927
تعداد واحدهای باقی مانده: 815,073
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 186,197,828,700
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,785
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,872
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,874
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 1,007,785 1,006,872 4,002 0 531,984 0 343,525 184,927 186,197,828,700
  2 1397/03/26 1,006,470 1,005,549 5,297 0 531,984 0 343,525 184,927 185,953,235,432
  3 1397/03/25 1,005,953 1,005,032 5,297 0 531,984 0 343,525 184,927 185,857,561,480
  4 1397/03/24 1,005,436 1,004,515 5,297 0 531,984 0 343,525 184,927 185,761,946,270
  5 1397/03/23 1,004,919 1,003,998 5,297 4,978 531,984 122 343,525 184,927 185,666,390,680
  6 1397/03/22 1,004,293 1,003,348 5,469 0 527,006 0 343,403 180,071 180,673,927,875
  7 1397/03/21 1,004,010 1,003,101 5,439 0 527,006 10 343,403 180,071 180,629,311,852
  8 1397/03/20 1,003,711 1,002,788 7,043 429 527,006 1,541 343,393 180,081 180,583,014,556
  9 1397/03/19 1,002,857 1,001,940 5,499 0 526,577 40 341,852 181,193 181,544,426,287
  10 1397/03/18 1,002,486 1,001,569 5,499 0 526,577 0 341,812 181,233 181,517,356,155
  11 1397/03/17 1,001,963 1,001,046 5,498 0 526,577 0 341,812 181,233 181,422,535,136
  12 1397/03/16 1,001,440 1,000,523 5,499 0 526,577 0 341,812 181,233 181,327,784,334
  13 1397/03/15 1,018,484 1,017,567 5,499 0 526,577 0 341,812 181,233 184,416,801,188
  14 1397/03/15 1,000,917 1,000,000 5,499 0 526,577 0 341,812 181,233 181,233,081,077
  15 1397/03/14 1,018,525 1,017,608 4,936 0 526,577 0 341,812 181,233 184,424,086,622
  16 1397/03/13 1,018,004 1,017,086 4,936 0 526,577 0 341,812 181,233 184,329,504,887
  17 1397/03/12 1,017,113 1,016,196 6,135 0 526,577 0 341,812 181,233 184,168,204,159
  18 1397/03/11 1,016,554 1,015,636 5,445 0 526,577 0 341,812 181,233 184,066,803,675
  19 1397/03/10 1,016,031 1,015,113 5,445 0 526,577 0 341,812 181,233 183,972,054,529
  20 1397/03/09 1,015,508 1,014,591 5,445 3,596 526,577 1,153 341,812 181,233 183,877,367,605
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق