اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 238,334
تعداد واحدهای باقی مانده: 761,666
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 239,806,806,221
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,337
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,180
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,035,449
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,008,337 1,006,180 29,269 894 260,158 10 17,282 238,334 239,806,806,221
  2 1396/09/20 1,004,786 1,002,676 27,472 5,209 259,264 50 17,272 237,450 238,085,430,991
  3 1396/09/19 1,003,727 1,001,614 26,712 2,157 254,055 0 17,222 232,291 232,665,809,156
  4 1396/09/18 1,003,236 1,001,102 26,378 0 251,898 210 17,222 230,134 230,387,494,842
  5 1396/09/17 1,002,982 1,000,855 30,641 0 251,898 0 17,012 230,344 230,540,865,850
  6 1396/09/16 1,002,555 1,000,427 30,641 0 251,898 0 17,012 230,344 230,442,458,230
  7 1396/09/15 1,002,128 1,000,000 30,641 0 251,898 0 17,012 230,344 230,344,098,814
  8 1396/09/15 1,021,632 1,019,504 30,641 0 251,898 0 17,012 230,344 234,836,728,190
  9 1396/09/14 1,021,205 1,019,078 30,641 1,773 251,898 0 17,012 230,344 234,738,421,420
  10 1396/09/13 1,021,010 1,018,868 30,344 1,687 250,125 250 17,012 228,571 232,883,673,241
  11 1396/09/12 1,018,594 1,016,462 29,528 6,013 248,438 0 16,762 227,134 230,873,168,611
  12 1396/09/11 1,017,301 1,015,078 29,268 0 242,425 818 16,762 221,121 224,454,998,620
  13 1396/09/10 1,019,231 1,017,116 27,306 0 242,425 0 15,944 221,939 225,737,746,660
  14 1396/09/09 1,018,771 1,016,656 27,306 1,807 242,425 0 15,944 221,939 225,635,696,153
  15 1396/09/08 1,018,312 1,016,180 27,530 4,590 240,618 0 15,944 220,132 223,693,802,135
  16 1396/09/07 1,017,292 1,015,129 34,640 0 236,028 135 15,944 215,542 218,802,974,580
  17 1396/09/06 1,016,310 1,014,485 28,904 8,735 236,028 0 15,809 215,677 218,801,111,720
  18 1396/09/05 1,015,837 1,013,936 30,123 3,906 227,293 10 15,809 206,942 209,825,880,727
  19 1396/09/04 1,017,196 1,015,378 34,483 0 223,387 54 15,799 203,046 206,168,483,417
  20 1396/09/03 1,015,114 1,013,359 34,083 0 223,387 0 15,745 203,100 205,813,231,906
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق