اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 177,225
تعداد واحدهای باقی مانده: 822,775
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 178,183,936,576
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,851
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,411
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,371
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,006,851 1,005,411 6,960 0 546,597 0 365,840 177,225 178,183,936,576
  2 1397/06/25 1,006,245 1,004,835 5,717 9,927 546,597 0 365,840 177,225 178,081,826,116
  3 1397/06/24 1,007,325 1,005,377 5,653 0 536,670 40 365,840 167,298 168,197,606,700
  4 1397/06/23 1,006,904 1,004,977 11,807 0 536,670 0 365,800 167,338 168,170,819,129
  5 1397/06/22 1,006,550 1,004,622 11,807 0 536,670 0 365,800 167,338 168,111,506,408
  6 1397/06/21 1,006,166 1,004,239 11,807 0 536,670 0 365,800 167,338 168,047,302,608
  7 1397/06/20 1,005,716 1,003,820 10,795 0 536,670 0 365,800 167,338 167,977,207,758
  8 1397/06/19 1,005,339 1,003,456 11,606 0 536,670 0 365,800 167,338 167,916,374,623
  9 1397/06/18 1,004,277 1,002,406 10,203 384 536,670 1,292 365,800 167,338 167,740,535,157
  10 1397/06/17 1,004,633 1,002,784 5,939 0 536,286 0 364,508 168,246 168,714,397,638
  11 1397/06/16 1,002,227 1,000,385 5,939 0 536,286 0 364,508 168,246 168,310,726,422
  12 1397/06/15 1,019,968 1,018,126 5,940 0 536,286 0 364,508 168,246 171,295,654,178
  13 1397/06/15 1,001,842 1,000,000 5,940 0 536,286 0 364,508 168,246 168,246,027,182
  14 1397/06/14 1,019,584 1,017,742 5,940 0 536,286 0 364,508 168,246 171,231,025,576
  15 1397/06/13 1,019,789 1,017,940 5,940 0 536,286 0 364,508 168,246 171,264,412,810
  16 1397/06/12 1,017,163 1,015,321 5,940 433 536,286 0 364,508 168,246 170,823,740,736
  17 1397/06/11 1,015,772 1,013,937 5,954 0 535,853 0 364,508 167,813 170,151,732,309
  18 1397/06/10 1,015,269 1,013,451 5,955 0 535,853 0 364,508 167,813 170,070,330,527
  19 1397/06/09 1,013,790 1,011,994 5,955 0 535,853 0 364,508 167,813 169,825,763,445
  20 1397/06/08 1,013,114 1,011,318 5,955 0 535,853 0 364,508 167,813 169,712,344,968