اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 184,244
تعداد واحدهای باقی مانده: 815,756
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 186,400,390,717
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,560
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,704
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,032,113
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 1,013,560 1,011,704 20,409 0 557,286 0 369,510 184,244 186,400,390,717
  2 1397/08/25 1,014,737 1,012,864 19,648 0 557,286 0 369,510 184,244 186,614,152,714
  3 1397/08/24 1,014,278 1,012,405 19,648 0 557,286 0 369,510 184,244 186,529,621,016
  4 1397/08/23 1,013,820 1,011,947 19,648 0 557,286 0 369,510 184,244 186,445,180,202
  5 1397/08/22 1,013,884 1,012,005 18,978 0 557,286 0 369,510 184,244 186,455,859,056
  6 1397/08/21 1,011,020 1,009,051 18,469 0 557,286 0 369,510 184,244 185,911,647,862
  7 1397/08/20 1,009,297 1,007,341 16,262 0 557,286 0 369,510 184,244 185,596,575,025
  8 1397/08/19 1,007,546 1,005,412 19,464 0 557,286 0 369,510 184,244 185,241,048,167
  9 1397/08/18 1,005,398 1,003,282 20,404 0 557,286 0 369,510 184,244 184,848,740,330
  10 1397/08/17 1,005,053 1,002,938 20,404 0 557,286 0 369,510 184,244 184,785,333,197
  11 1397/08/16 1,004,710 1,002,594 20,404 369 557,286 0 369,510 184,244 184,721,990,152
  12 1397/08/15 1,020,207 1,018,090 22,696 0 556,917 0 369,510 183,875 187,201,375,987
  13 1397/08/15 1,002,117 1,000,000 22,696 0 556,917 0 369,510 183,875 183,875,077,237
  14 1397/08/14 1,012,244 1,010,156 24,629 0 556,917 0 369,510 183,875 185,742,478,248
  15 1397/08/13 1,010,223 1,008,122 24,178 0 556,917 0 369,510 183,875 185,368,379,630
  16 1397/08/12 1,010,801 1,008,677 24,314 0 556,917 0 369,510 183,875 185,470,571,978
  17 1397/08/11 1,008,212 1,006,102 23,412 0 556,917 0 369,510 183,875 184,997,018,556
  18 1397/08/10 1,007,867 1,005,757 23,413 0 556,917 0 369,510 183,875 184,933,650,754
  19 1397/08/09 1,007,523 1,005,413 23,412 0 556,917 0 369,510 183,875 184,870,347,536
  20 1397/08/08 1,005,219 1,003,125 24,091 0 556,917 0 369,510 183,875 184,449,676,859