اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 175,431
تعداد واحدهای باقی مانده: 824,569
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 176,094,216,108
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,657
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,780
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,193
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/22 1,005,657 1,003,780 13,413 0 546,974 0 368,011 175,431 176,094,216,108
  2 1397/07/21 1,005,365 1,003,484 14,638 0 546,974 0 368,011 175,431 176,042,252,890
  3 1397/07/20 1,003,968 1,001,993 14,320 0 546,974 0 368,011 175,431 175,780,582,587
  4 1397/07/19 1,003,619 1,001,643 14,320 0 546,974 0 368,011 175,431 175,719,313,901
  5 1397/07/18 1,003,270 1,001,295 14,320 0 546,974 0 368,011 175,431 175,658,109,576
  6 1397/07/17 1,002,356 1,000,375 15,576 0 546,974 0 368,011 175,431 175,496,743,344
  7 1397/07/16 1,002,417 1,000,991 14,073 377 546,974 0 368,011 175,431 175,604,824,618
  8 1397/07/15 1,018,995 1,017,567 12,577 0 546,597 0 368,011 175,054 178,129,135,830
  9 1397/07/15 1,001,428 1,000,000 12,577 0 546,597 0 368,011 175,054 175,053,962,212
  10 1397/07/14 1,013,872 1,012,493 14,654 0 546,597 2,072 368,011 175,054 177,240,922,932
  11 1397/07/13 1,018,044 1,015,983 12,355 0 546,597 0 365,939 177,126 179,957,029,048
  12 1397/07/12 1,017,740 1,015,679 12,354 0 546,597 0 365,939 177,126 179,903,178,350
  13 1397/07/11 1,017,436 1,015,375 12,355 0 546,597 0 365,939 177,126 179,849,385,813
  14 1397/07/10 1,013,606 1,011,638 24,732 0 546,597 0 365,939 177,126 179,187,305,489
  15 1397/07/09 1,014,191 1,012,230 11,448 0 546,597 99 365,939 177,126 179,292,236,684
  16 1397/07/08 1,014,226 1,012,051 9,092 0 546,597 0 365,840 177,225 179,360,679,478
  17 1397/07/07 1,013,817 1,011,673 7,849 0 546,597 0 365,840 177,225 179,293,745,069
  18 1397/07/06 1,014,107 1,012,130 4,070 0 546,597 0 365,840 177,225 179,374,676,258
  19 1397/07/05 1,013,768 1,011,790 4,070 0 546,597 0 365,840 177,225 179,314,567,635
  20 1397/07/04 1,013,429 1,011,452 4,070 0 546,597 0 365,840 177,225 179,254,527,439