اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 260,796
تعداد واحدهای باقی مانده: 739,204
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 262,300,614,418
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,782
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,769
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,468
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,007,782 1,005,769 2,301- 2,342 365,693 547 91,411 260,796 262,300,614,418
  2 1396/12/26 1,007,157 1,005,123 2,755- 0 363,351 50 90,864 259,001 260,327,991,102
  3 1396/12/25 1,006,666 1,004,615 4,133- 0 363,351 0 90,814 259,051 260,246,645,115
  4 1396/12/24 1,006,228 1,004,178 4,129- 696 363,351 0 90,814 259,051 260,133,186,055
  5 1396/12/23 1,005,574 1,003,518 4,074- 5,970 362,655 620 90,814 258,355 259,263,803,809
  6 1396/12/22 1,004,905 1,002,821 4,032- 160 356,685 0 90,194 253,005 253,718,760,374
  7 1396/12/21 1,004,489 1,002,404 4,067- 2,292 356,525 2,375 90,194 252,845 253,452,806,644
  8 1396/12/20 1,004,073 1,001,987 3,328- 64 354,233 2,018 87,819 252,928 253,430,634,033
  9 1396/12/19 1,003,896 1,001,738 2,786- 0 354,169 1,692 85,801 254,882 255,325,097,071
  10 1396/12/18 1,003,436 1,001,291 1,990- 0 354,169 0 84,109 256,574 256,905,244,039
  11 1396/12/17 1,002,998 1,000,854 1,991- 1,861 354,169 0 84,109 256,574 256,793,048,791
  12 1396/12/16 1,002,561 1,000,401 2,005- 2,094 352,308 2,549 84,109 254,713 254,815,139,153
  13 1396/12/15 1,019,159 1,017,002 418 11,532 350,214 5,678 81,560 255,168 259,506,467,843
  14 1396/12/15 1,002,157 1,000,000 418 11,532 350,214 5,678 81,560 255,168 255,168,101,507
  15 1396/12/14 1,018,710 1,016,501 3,472 22 327,150 100 70,204 249,314 253,428,052,093
  16 1396/12/13 1,018,220 1,016,010 3,678 0 327,128 272 70,104 249,392 253,384,706,526
  17 1396/12/12 1,017,665 1,015,458 1,102 0 327,128 0 69,832 249,664 253,523,328,732
  18 1396/12/11 1,017,086 1,014,900 3,849 0 327,128 0 69,832 249,664 253,383,904,011
  19 1396/12/10 1,016,586 1,014,400 3,900 3,246 327,128 0 69,832 249,664 253,259,085,280
  20 1396/12/09 1,016,086 1,013,871 4,003 4,827 323,882 1,000 69,832 246,418 249,836,101,681
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi