اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 250,072
تعداد واحدهای باقی مانده: 749,928
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 253,546,069,016
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,106
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,892
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,040,606
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/25 1,016,106 1,013,892 26,714 265 285,818 59 31,204 250,072 253,546,069,016
  2 1396/10/24 1,014,585 1,012,382 25,403 493 285,553 0 31,145 249,866 252,959,821,080
  3 1396/10/23 1,014,038 1,011,817 23,611 0 285,060 15 31,145 249,373 252,319,904,137
  4 1396/10/22 1,012,907 1,010,695 19,981 0 285,060 0 31,130 249,388 252,055,218,185
  5 1396/10/21 1,012,508 1,010,297 19,981 19 285,060 0 31,130 249,388 251,955,894,025
  6 1396/10/20 1,012,110 1,009,899 19,982 1,135 285,041 10 31,130 249,369 251,837,389,176
  7 1396/10/19 1,004,786 1,002,666 26,936 0 283,906 0 31,120 248,244 248,905,899,806
  8 1396/10/18 1,005,049 1,002,929 27,607 2,642 283,906 0 31,120 248,244 248,971,049,286
  9 1396/10/17 1,004,141 1,001,999 29,383 5,256 281,264 608 31,120 245,602 246,092,893,481
  10 1396/10/16 1,003,064 1,000,907 30,926 0 276,008 0 30,512 240,954 241,172,465,986
  11 1396/10/15 1,002,185 1,000,000 27,986 0 276,008 0 30,512 240,954 240,953,987,210
  12 1396/10/15 1,024,895 1,022,710 27,986 0 276,008 0 30,512 240,954 246,426,052,550
  13 1396/10/14 1,024,445 1,022,261 27,986 439 276,008 0 30,512 240,954 246,317,801,368
  14 1396/10/13 1,023,996 1,021,808 28,037 2,052 275,569 610 30,512 240,515 245,760,064,828
  15 1396/10/12 1,023,146 1,020,939 30,001 2,444 273,517 2,106 29,902 239,073 244,078,911,825
  16 1396/10/11 1,022,763 1,020,551 29,009 78 271,073 4,100 27,796 238,735 243,641,342,048
  17 1396/10/10 1,022,407 1,020,291 27,471 119 270,995 0 23,696 242,757 247,682,751,295
  18 1396/10/09 1,022,474 1,020,406 30,527 0 270,876 269 23,696 242,638 247,589,272,363
  19 1396/10/08 1,022,434 1,020,387 31,510 0 270,876 0 23,427 242,907 247,859,115,054
  20 1396/10/07 1,021,988 1,019,941 31,510 1,497 270,876 0 23,427 242,907 247,750,800,997
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق