اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 181,761
تعداد واحدهای باقی مانده: 818,239
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 183,995,709,794
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,909
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,295
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,035,673
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری:
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,013,909 1,012,295 23,378 0 199,153 0 12,976 181,761 183,995,709,794
  2 1396/07/28 1,011,262 1,009,679 22,259 0 199,153 0 12,976 181,761 183,520,230,013
  3 1396/07/27 1,010,761 1,009,178 22,259 172 199,153 0 12,976 181,761 183,429,124,473
  4 1396/07/26 1,010,260 1,008,675 22,281 712 198,981 10 12,976 181,589 183,164,297,830
  5 1396/07/25 1,009,493 1,007,890 23,426 1,230 198,269 20 12,966 180,887 182,314,205,475
  6 1396/07/24 1,008,611 1,006,969 23,411 0 197,039 348 12,946 179,677 180,929,113,775
  7 1396/07/23 1,006,921 1,005,222 22,720 100 197,039 0 12,598 180,025 180,965,087,214
  8 1396/07/22 1,006,105 1,004,410 20,837 0 196,939 0 12,598 179,925 180,718,434,595
  9 1396/07/21 1,005,242 1,003,510 17,948 0 196,939 0 12,598 179,925 180,556,481,406
  10 1396/07/20 1,004,737 1,003,005 17,948 2,347 196,939 0 12,598 179,925 180,465,634,561
  11 1396/07/19 1,004,232 1,002,477 18,185 920 194,592 10 12,598 177,578 178,017,896,862
  12 1396/07/18 1,003,571 1,001,809 19,378 2,914 193,672 0 12,588 176,668 176,987,644,687
  13 1396/07/17 1,002,647 1,000,941 19,601 1,236 190,758 30 12,588 173,754 173,917,548,810
  14 1396/07/16 1,002,538 1,000,813 19,080 18,562 189,522 0 12,558 172,548 172,688,232,722
  15 1396/07/15 1,001,934 1,000,000 20,952 0 170,960 3,004 12,558 153,986 153,985,954,844
  16 1396/07/15 1,021,926 1,019,992 20,952 0 170,960 3,004 12,558 153,986 157,064,442,956
  17 1396/07/14 1,023,132 1,021,371 20,350 0 170,960 0 6,550 156,990 160,344,965,676
  18 1396/07/13 1,022,596 1,020,835 20,350 0 170,960 0 6,550 156,990 160,260,947,598
  19 1396/07/12 1,022,062 1,020,300 20,350 3,110 170,960 0 6,550 156,990 160,176,965,003
  20 1396/07/11 1,020,847 1,019,063 19,169 0 167,850 0 6,550 153,880 156,813,465,017
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق