اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 97,197
تعداد واحدهای باقی مانده: 902,803
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,402,793,702
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,210
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,117
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,064,193
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 1,004,210 1,002,117 62,076 0 559,440 0 458,711 97,197 97,402,793,702
  2 1397/11/25 1,004,027 1,001,934 62,075 0 559,440 0 458,711 97,197 97,384,936,743
  3 1397/11/24 1,003,843 1,001,750 62,076 0 559,440 0 458,711 97,197 97,367,101,187
  4 1397/11/23 1,003,214 1,001,125 53,807 0 559,440 0 458,711 97,197 97,306,357,140
  5 1397/11/22 1,004,545 1,002,441 53,630 0 559,440 0 458,711 97,197 97,434,250,836
  6 1397/11/21 1,004,362 1,002,258 53,453 0 559,440 10,000 458,711 97,197 97,416,480,281
  7 1397/11/20 1,002,846 1,000,930 50,402 0 559,440 0 448,711 107,197 107,296,714,798
  8 1397/11/19 1,002,681 1,000,765 50,241 0 559,440 0 448,711 107,197 107,279,006,375
  9 1397/11/18 1,002,516 1,000,600 50,080 0 559,440 0 448,711 107,197 107,261,319,355
  10 1397/11/17 1,002,351 1,000,435 49,920 0 559,440 0 448,711 107,197 107,243,653,738
  11 1397/11/16 1,002,670 1,000,750 49,758 384 559,440 0 448,711 107,197 107,277,374,204
  12 1397/11/15 1,019,766 1,017,845 46,501 0 559,056 0 448,711 106,813 108,719,042,963
  13 1397/11/15 1,001,921 1,000,000 46,501 0 559,056 0 448,711 106,813 106,812,964,978
  14 1397/11/14 1,016,025 1,014,113 49,346 0 559,056 0 448,711 106,813 108,320,461,936
  15 1397/11/13 1,013,740 1,011,800 58,170 0 559,056 0 448,711 106,813 108,073,388,848
  16 1397/11/12 1,012,285 1,010,359 58,008 0 559,056 0 448,711 106,813 107,919,435,982
  17 1397/11/11 1,012,123 1,010,197 57,847 0 559,056 0 448,711 106,813 107,902,124,173
  18 1397/11/10 1,011,992 1,009,697 57,686 0 559,056 0 448,711 106,813 107,848,757,286
  19 1397/11/09 1,011,516 1,009,224 57,525 0 559,056 0 448,711 106,813 107,798,259,446
  20 1397/11/08 1,010,252 1,007,971 57,364 0 559,056 0 448,711 106,813 107,664,454,043