اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 202,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 797,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 204,640,165,075
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,176
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,428
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,048,566
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,013,176 1,011,428 37,138 1,373 222,615 0 15,745 202,328 204,640,165,075
  2 1396/08/29 1,011,893 1,010,144 34,343 0 221,242 0 15,745 200,955 202,993,495,996
  3 1396/08/28 1,010,448 1,008,704 31,598 599 221,242 0 15,745 200,955 202,704,162,207
  4 1396/08/27 1,009,954 1,008,204 31,693 0 220,643 0 15,745 200,356 201,999,786,757
  5 1396/08/26 1,009,244 1,007,508 31,183 0 220,643 0 15,745 200,356 201,860,241,384
  6 1396/08/25 1,008,749 1,007,013 31,183 1,565 220,643 0 15,745 200,356 201,761,077,796
  7 1396/08/24 1,008,254 1,006,505 31,429 0 219,078 0 15,745 198,791 200,084,044,019
  8 1396/08/23 1,007,300 1,005,557 31,344 70 219,078 78 15,745 198,791 199,895,652,810
  9 1396/08/22 1,006,630 1,004,889 30,250 548 219,008 50 15,667 198,799 199,771,012,380
  10 1396/08/21 1,005,318 1,003,574 29,452 0 218,460 0 15,617 198,301 199,009,746,361
  11 1396/08/20 1,004,920 1,003,176 29,986 0 218,460 0 15,617 198,301 198,930,726,743
  12 1396/08/19 1,004,715 1,002,971 30,228 0 218,460 0 15,617 198,301 198,890,138,742
  13 1396/08/18 1,004,220 1,002,475 30,229 900 218,460 0 15,617 198,301 198,791,852,990
  14 1396/08/17 1,003,724 1,001,972 30,366 1,376 217,560 30 15,617 197,401 197,790,263,319
  15 1396/08/16 1,002,808 1,001,044 30,580 1,398 216,184 2,044 15,587 196,055 196,259,690,875
  16 1396/08/15 1,001,757 1,000,000 30,120 126 214,786 0 13,543 196,701 196,700,919,401
  17 1396/08/15 1,021,862 1,020,105 30,120 126 214,786 0 13,543 196,701 200,655,593,006
  18 1396/08/14 1,022,428 1,020,659 28,259 146 214,534 70 13,543 196,575 200,636,065,283
  19 1396/08/13 1,022,252 1,020,478 32,223 0 214,388 290 13,473 196,499 200,522,862,870
  20 1396/08/12 1,020,712 1,018,905 33,135 0 214,388 0 13,183 196,789 200,509,236,096
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق