اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,070
تعداد واحدهای باقی مانده: 898,930
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,731,991,437
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,754
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,550
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,046,687
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,008,754 1,006,550 40,137 0 568,043 0 463,441 101,070 101,731,991,437
  2 1397/12/26 1,007,208 1,005,041 40,773 0 568,043 0 463,441 101,070 101,579,524,237
  3 1397/12/25 1,006,244 1,004,085 47,690 0 568,043 0 463,441 101,070 101,482,847,580
  4 1397/12/24 1,005,486 1,003,347 51,152 0 568,043 0 463,441 101,070 101,408,254,717
  5 1397/12/23 1,005,291 1,003,151 51,153 0 568,043 0 463,441 101,070 101,388,488,953
  6 1397/12/22 1,005,095 1,002,956 51,152 0 568,043 0 463,441 101,070 101,368,746,350
  7 1397/12/21 1,005,043 1,002,826 51,152 0 568,043 0 463,441 101,070 101,355,611,554
  8 1397/12/20 1,004,879 1,002,631 51,153 0 568,043 0 463,441 101,070 101,335,955,834
  9 1397/12/19 1,002,677 1,000,450 44,233 0 568,043 0 463,441 101,070 101,115,501,109
  10 1397/12/18 1,002,935 1,000,704 51,154 0 568,043 0 463,441 101,070 101,141,134,008
  11 1397/12/17 1,002,801 1,000,567 51,154 0 568,043 0 463,441 101,070 101,127,345,403
  12 1397/12/16 1,002,621 1,000,387 51,154 8,603 568,043 0 463,441 101,070 101,109,141,882
  13 1397/12/15 1,019,500 1,017,059 55,913 0 559,440 0 463,441 92,467 94,044,360,945
  14 1397/12/15 1,002,441 1,000,000 55,913 0 559,440 0 463,441 92,467 92,466,966,392
  15 1397/12/14 1,015,465 1,013,029 59,696 0 559,440 0 463,441 92,467 93,671,761,133
  16 1397/12/13 1,014,239 1,011,798 61,587 0 559,440 4,550 463,441 92,467 93,557,932,541
  17 1397/12/12 1,014,263 1,011,932 58,698 0 559,440 0 458,891 97,017 98,174,599,119
  18 1397/12/11 1,015,054 1,012,713 58,698 0 559,440 0 458,891 97,017 98,250,350,293
  19 1397/12/10 1,014,025 1,011,692 58,698 0 559,440 0 458,891 97,017 98,151,318,352
  20 1397/12/09 1,013,840 1,011,506 58,699 0 559,440 0 458,891 97,017 98,133,304,973