اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 167,291
تعداد واحدهای باقی مانده: 832,709
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 169,333,177,553
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,480
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,207
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,041,508
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/25 1,014,480 1,012,207 29,301 0 558,648 0 387,825 167,291 169,333,177,553
  2 1397/09/24 1,019,099 1,016,809 29,301 0 558,648 95 387,825 167,291 170,103,005,475
  3 1397/09/23 1,018,475 1,016,594 29,284 0 558,648 0 387,730 167,386 170,163,526,912
  4 1397/09/22 1,017,980 1,016,099 29,284 0 558,648 0 387,730 167,386 170,080,666,311
  5 1397/09/21 1,017,485 1,015,604 29,284 0 558,648 0 387,730 167,386 169,997,883,063
  6 1397/09/20 1,018,684 1,016,785 29,285 0 558,648 0 387,730 167,386 170,195,654,706
  7 1397/09/19 1,018,200 1,016,326 29,284 491 558,648 0 387,730 167,386 170,118,675,306
  8 1397/09/18 1,016,692 1,014,708 29,370 381 558,157 0 387,730 166,895 169,349,661,901
  9 1397/09/17 1,016,595 1,014,328 29,438 0 557,776 0 387,730 166,514 168,899,799,588
  10 1397/09/16 1,002,781 1,000,479 43,637 0 557,776 0 387,730 166,514 166,593,813,271
  11 1397/09/15 1,020,919 1,018,618 43,637 0 557,776 0 387,730 166,514 169,614,175,413
  12 1397/09/15 1,002,301 1,000,000 43,637 0 557,776 0 387,730 166,514 166,514,017,761
  13 1397/09/14 1,020,441 1,018,139 43,637 490 557,776 0 387,730 166,514 169,534,456,772
  14 1397/09/13 1,020,072 1,017,785 41,171 0 557,286 0 387,730 166,024 168,976,783,750
  15 1397/09/12 1,019,963 1,017,958 40,211 0 557,286 0 387,730 166,024 169,005,430,444
  16 1397/09/11 1,018,238 1,015,973 38,641 0 557,286 0 387,730 166,024 168,675,908,392
  17 1397/09/10 1,014,802 1,012,542 39,608 0 557,286 0 387,730 166,024 168,106,348,399
  18 1397/09/09 1,018,680 1,016,365 39,596 0 557,286 0 387,730 166,024 168,741,005,295
  19 1397/09/08 1,018,185 1,015,871 39,596 0 557,286 0 387,730 166,024 168,658,959,622
  20 1397/09/07 1,017,695 1,015,381 39,596 0 557,286 0 387,730 166,024 168,577,593,005