ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,138 8.71 10,183 5.44 12,287 6.57 17,682 9.86
اوراق 134,630 68.44 136,865 73.15 119,085 63.68 140,977 78.67
وجه نقد 36,845 18.73 3,054 1.63 3,794 2.02 10,035 5.6
سایر دارایی ها 1,282 0.65 779 0.41 873 0.46 339 0.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,916 7.58 6,999 3.74 2,935 1.56 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد