ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 16,248 9.05 34,080 13.82 36,398 13.98 35,652 14.18
اوراق 108,256 60.3 202,352 82.11 212,794 81.77 210,138 83.61
وجه نقد 54,174 30.17 9,282 3.76 10,502 4.03 5,381 2.14
سایر دارایی ها 849 0.47 713 0.28 531 0.2 134 0.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,349 7.99 28,680 11.63 30,134 11.58 30,449 12.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق