ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,821 8.39 10,956 7.54 10,187 9.14 9,853 10.03
اوراق 137,049 72.73 123,013 84.73 84,877 76.19 72,426 73.77
وجه نقد 28,992 15.38 8,701 5.99 13,289 11.93 597 0.6
سایر دارایی ها 1,510 0.8 2,621 1.8 3,154 2.83 15,410 15.69
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,328 16.62 132,569 91.31 10,187 9.14 9,853 10.03
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد