ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,682 9.39 25,959 9.97 12,890 5.17 8,740 4.57
اوراق 134,298 67.52 216,662 83.23 202,206 81.19 171,263 89.69
وجه نقد 44,501 22.37 14,372 5.52 25,369 10.18 10,463 5.48
سایر دارایی ها 1,410 0.7 3,306 1.27 8,578 3.44 464 0.24
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,693 8.39 23,810 9.14 12,804 5.14 8,740 4.57
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق