ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 10,763 6.78 22,308 11.47 29,033 13.05 33,639 13.94
اوراق 79,962 50.43 162,015 83.36 182,590 82.11 202,417 83.88
وجه نقد 67,014 42.26 9,539 4.9 10,450 4.69 5,065 2.09
سایر دارایی ها 829 0.52 492 0.25 288 0.12 174 0.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,958 6.28 20,243 10.41 24,937 11.21 28,205 11.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق