ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/26 9,216 4.78 % 177,595 92.14 % 0 0 % 5,617 2.91 % 314 0.23 % 0 0 %
2 1397/08/25 9,504 4.93 % 177,519 92 % 0 0 % 5,617 2.91 % 314 0.23 % 0 0 %
3 1397/08/24 9,504 4.93 % 177,433 92 % 0 0 % 5,617 2.91 % 313 0.22 % 0 0 %
4 1397/08/23 9,504 4.93 % 177,346 91.99 % 0 0 % 5,617 2.91 % 312 0.22 % 0 0 %
5 1397/08/22 9,617 4.99 % 177,241 91.94 % 0 0 % 5,617 2.91 % 312 0.22 % 0 0 %
6 1397/08/21 11,159 5.77 % 176,449 91.17 % 0 0 % 5,617 2.9 % 311 0.22 % 0 0 %
7 1397/08/20 10,942 5.66 % 176,348 91.27 % 0 0 % 5,618 2.91 % 311 0.22 % 0 0 %
8 1397/08/19 13,976 7.07 % 177,870 89.93 % 0 0 % 5,622 2.84 % 310 0.22 % 0 0 %
9 1397/08/18 13,637 6.81 % 177,814 88.76 % 0 0 % 8,574 4.28 % 309 0.21 % 0 0 %
10 1397/08/17 13,637 6.81 % 177,749 88.75 % 0 0 % 8,574 4.28 % 308 0.21 % 0 0 %