ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/26 9,853 10.04 % 72,426 73.78 % 0 0 % 597 0.61 % 15,290 15.7 % 9,853 10.04 %
2 1397/11/25 9,853 10.04 % 72,405 73.77 % 0 0 % 597 0.61 % 15,291 15.7 % 9,853 10.04 %
3 1397/11/24 9,853 10.04 % 72,385 73.77 % 0 0 % 597 0.61 % 15,292 15.71 % 9,853 10.04 %
4 1397/11/23 9,810 10 % 72,364 73.79 % 0 0 % 597 0.61 % 15,293 15.72 % 9,810 10 %
5 1397/11/22 9,955 9.2 % 72,344 66.86 % 0 0 % 10,606 9.8 % 15,294 14.25 % 9,955 9.2 %
6 1397/11/21 9,955 9.2 % 72,324 66.85 % 0 0 % 10,606 9.8 % 15,295 14.25 % 9,955 9.2 %
7 1397/11/20 10,069 8.92 % 72,078 63.82 % 0 0 % 30,607 27.1 % 186 0.27 % 10,069 8.92 %
8 1397/11/19 10,069 8.92 % 72,058 63.81 % 0 0 % 30,607 27.1 % 187 0.27 % 10,069 8.92 %
9 1397/11/18 10,069 8.92 % 72,038 63.81 % 0 0 % 30,607 27.11 % 188 0.27 % 10,069 8.92 %
10 1397/11/17 10,069 8.92 % 72,018 63.8 % 0 0 % 30,607 27.11 % 189 0.27 % 10,069 8.92 %