ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 8,983 4.58 % 169,464 86.45 % 0 0 % 16,651 8.49 % 927 0.88 % 0 0 %
2 1397/06/25 11,964 6.68 % 144,090 80.48 % 0 0 % 16,691 9.32 % 6,286 3.96 % 0 0 %
3 1397/06/24 19,231 10.63 % 144,046 79.63 % 0 0 % 16,691 9.23 % 925 0.95 % 0 0 %
4 1397/06/23 18,864 10.96 % 144,345 83.86 % 0 0 % 7,987 4.64 % 924 1 % 0 0 %
5 1397/06/22 18,864 10.96 % 144,284 83.86 % 0 0 % 7,987 4.64 % 922 1 % 0 0 %
6 1397/06/21 18,864 10.97 % 150,266 87.37 % 0 0 % 1,937 1.13 % 923 1 % 0 0 %
7 1397/06/20 18,550 10.9 % 149,622 87.92 % 0 0 % 437 0.26 % 1,560 1.39 % 0 0 %
8 1397/06/19 18,304 10.76 % 149,805 88.07 % 0 0 % 437 0.26 % 1,560 1.39 % 0 0 %
9 1397/06/18 17,889 10.48 % 151,458 88.72 % 0 0 % 437 0.26 % 924 1.01 % 0 0 %
10 1397/06/17 17,532 10.11 % 151,875 87.57 % 0 0 % 3,094 1.78 % 925 0.99 % 0 0 %