صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 96/06/31 حسابرسی نشده دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق