مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/06/03
2 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/29
3 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/05/17
4 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/17
5 تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/05/17
6 اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر 1397/05/16
7 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
8 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
9 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
10 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
11 تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/05/23 تا تاریخ 1399/05/23 دریافت خبر 1396/06/25
12 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1396/03/29
13 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر 1396/03/29