مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/09/28ساعت 11:00 دریافت خبر 1397/09/19
2 تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع 1397/05/28 دریافت خبر 1397/08/30
3 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/08/20
4 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:40 دریافت خبر 1397/08/20
5 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/05/28ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/08/20
6 تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر 1397/08/15
7 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/06/03
8 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/29
9 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/05/17
10 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/17
11 تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/05/17
12 اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر 1397/05/16
13 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
14 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
15 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
16 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
17 تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/05/23 تا تاریخ 1399/05/23 دریافت خبر 1396/06/25
18 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1396/03/29
19 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر 1396/03/29