دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"
منبع -
مقدمه اصلاح بخشی از مفاد بند 2-2 امید نامه و همچنین اصلاح بند 2-3 (حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق)و بند 2-4 به شرح صورتجلسه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست