ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 16,582 8.49 13,644 7.27 11,847 5.99 9,216 4.78
اوراق 139,346 71.35 164,401 87.63 177,211 89.61 177,595 92.14
وجه نقد 32,175 16.47 7,148 3.81 8,025 4.05 5,617 2.91
سایر دارایی ها 1,332 0.68 1,589 0.84 1,174 0.59 434 0.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,573 6.43 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد