ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,983 4.19 11,559 7.39 16,678 9.68 22,438 12.07
اوراق 52,729 36.93 100,627 64.39 146,976 85.33 155,856 83.88
وجه نقد 83,095 58.21 43,305 27.71 8,009 4.65 5,853 3.15
سایر دارایی ها 962 0.67 887 0.56 578 0.33 1,639 0.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 5,924 4.14 11,441 7.32 16,333 9.48 22,434 12.07
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق