ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,145 8.77 12,887 7.02 17,283 9.85 8,983 4.58
اوراق 135,338 69.23 128,526 70.05 146,734 83.64 169,464 86.44
وجه نقد 35,057 17.93 3,552 1.93 5,618 3.2 16,651 8.49
سایر دارایی ها 1,315 0.67 1,143 0.62 1,765 1 1,727 0.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,070 7.19 4,193 2.28 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد