صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۸,۳۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۹۷,۶۵۹,۴۷۰,۰۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۴:۵۹:۴۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۰,۸۱۵ ۱۰,۷۹۶ ۵۲۸ ۰ ۱۰۲,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۹۷,۶۵۹,۴۷۰,۰۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۹۲ ۵۲۸ ۰ ۱۰۲,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۹۷,۲۲۹,۸۵۹,۱۴۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰,۸۰۷ ۱۰,۷۸۸ ۵۲۸ ۰ ۱۰۲,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۹۶,۸۰۰,۶۴۴,۶۶۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۷۹۴ ۱۰,۷۷۵ ۴۹۳ ۰ ۱۰۲,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۹۵,۵۴۲,۶۵۱,۶۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۷۸۶ ۱۰,۷۶۸ ۴۸۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۱,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۹۴,۷۶۵,۸۱۶,۲۱۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۷۸۱ ۱۰,۷۶۳ ۴۲۷ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۷۲,۸۲۰,۴۹۷,۳۴۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۷۷۳ ۱۰,۷۵۵ ۴۲۵ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۷۲,۰۱۶,۸۲۵,۹۵۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۷۶۶ ۱۰,۷۴۹ ۳۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۷۱,۳۶۳,۳۳۶,۳۲۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۷۵۹ ۱۰,۷۴۲ ۳۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۷۰,۶۶۸,۷۸۸,۵۲۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۰,۷۵۵ ۱۰,۷۳۸ ۳۸۲ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۷۰,۲۴۰,۲۱۲,۳۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۰,۷۴۷ ۱۰,۷۳۰ ۳۲۵ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۹,۴۹۳,۲۲۱,۶۴۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۰,۷۴۱ ۱۰,۷۲۴ ۲۸۰ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۸,۸۸۷,۹۴۱,۷۴۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۰,۷۳۶ ۱۰,۷۱۸ ۲۳۲ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۸,۳۰۷,۱۶۰,۷۷۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۰,۷۳۰ ۱۰,۷۱۲ ۲۲۱ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۷,۶۹۷,۹۲۹,۱۲۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۰,۷۲۳ ۱۰,۷۰۶ ۱۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۷,۱۰۵,۱۳۲,۴۷۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۰,۷۱۹ ۱۰,۷۰۲ ۱۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۶,۶۷۹,۱۸۱,۷۷۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۰,۷۱۵ ۱۰,۶۹۸ ۱۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۶,۲۵۳,۶۲۸,۲۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۰,۷۱۰ ۱۰,۶۹۳ ۱۸۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۵,۸۱۶,۳۱۳,۱۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۰,۷۰۴ ۱۰,۶۸۷ ۱۴۰ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۵,۲۴۱,۵۸۰,۶۳۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۰,۶۹۶ ۱۰,۶۸۰ ۱۵۷ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۶۴,۴۸۳,۳۷۹,۶۶۲