صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۷۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۲,۲۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۴۵۳,۱۱۵,۹۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۴۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۸۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۷,۴۸۶ ۱,۰۰۴,۷۱۲ ۶۰,۱۳۳ ۰ ۶۵۰,۲۷۰ ۰ ۴۸۸,۹۳۱ ۱۵۷,۷۱۰ ۱۵۸,۴۵۳,۱۱۵,۹۰۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۷,۰۷۶ ۱,۰۰۴,۳۰۳ ۶۰,۱۳۳ ۰ ۶۵۰,۲۷۰ ۰ ۴۸۸,۹۳۱ ۱۵۷,۷۱۰ ۱۵۸,۳۸۸,۶۰۳,۳۱۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۶,۶۶۳ ۱,۰۰۳,۸۹۰ ۶۰,۱۳۳ ۰ ۶۵۰,۲۷۰ ۰ ۴۸۸,۹۳۱ ۱۵۷,۷۱۰ ۱۵۸,۳۲۳,۴۲۱,۹۱۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۶,۰۹۸ ۱,۰۰۳,۳۳۰ ۶۰,۰۵۰ ۰ ۶۵۰,۲۷۰ ۲۰۰ ۴۸۸,۹۳۱ ۱۵۷,۷۱۰ ۱۵۸,۲۳۵,۱۰۳,۱۸۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۵,۵۲۳ ۱,۰۰۲,۷۷۹ ۶۰,۱۶۵ ۰ ۶۵۰,۲۷۰ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۹۱۰ ۱۵۸,۳۴۸,۹۰۶,۶۰۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۴,۹۶۴ ۱,۰۰۲,۲۳۲ ۶۰,۴۰۹ ۲۰۱ ۶۵۰,۲۷۰ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۹۱۰ ۱۵۸,۲۶۲,۴۶۴,۰۶۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۴,۴۴۲ ۱,۰۰۱,۶۷۸ ۶۰,۰۶۸ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۹۷۳,۵۶۷,۵۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۳,۵۸۵ ۱,۰۰۰,۸۲۰ ۵۴,۰۸۴ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۸۳۸,۳۰۴,۲۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۳,۱۷۵ ۱,۰۰۰,۴۰۹ ۵۴,۰۸۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۷۷۳,۵۸۰,۳۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۲۱,۲۶۰ ۱,۰۱۸,۴۹۵ ۵۴,۰۸۴ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۶۰,۶۲۵,۷۴۹,۲۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۲,۷۶۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۸۴ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۷۰۸,۹۲۱,۲۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۹,۴۱۱ ۱,۰۱۶,۶۴۸ ۵۵,۵۲۲ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۶۰,۳۳۴,۵۳۳,۳۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۸,۲۴۵ ۱,۰۱۵,۴۸۱ ۶۲,۰۵۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۶۰,۱۵۰,۵۳۰,۳۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۷,۶۶۴ ۱,۰۱۴,۸۸۹ ۶۲,۴۹۲ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۶۰,۰۵۷,۱۸۶,۳۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۷,۱۳۳ ۱,۰۱۴,۳۸۷ ۶۲,۷۴۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۹۷۷,۹۲۷,۴۹۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۶,۱۹۳ ۱,۰۱۳,۴۳۴ ۶۳,۲۷۷ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۸۲۷,۶۵۲,۱۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۱۵,۷۸۶ ۱,۰۱۳,۰۲۷ ۶۳,۲۷۷ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۷۶۳,۴۴۵,۲۸۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۱۵,۳۷۹ ۱,۰۱۲,۶۲۰ ۶۳,۲۷۷ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۶۹۹,۳۱۴,۱۱۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۱۴,۶۵۶ ۱,۰۱۱,۹۱۳ ۶۳,۴۳۶ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۵۸۷,۸۲۱,۲۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۱۴,۲۵۱ ۱,۰۱۱,۵۰۸ ۶۳,۴۳۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۹,۵۲۳,۸۴۰,۰۸۷