صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۱۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۸,۸۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۲,۷۲۷,۹۳۲,۲۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۸۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۳۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۶۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۰۱۷,۸۹۲ ۱,۰۱۲,۳۶۳ ۲۸,۲۸۳ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۷۲۷,۹۳۲,۲۶۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۱۷,۲۳۱ ۱,۰۱۱,۷۸۱ ۲۷,۴۶۲ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۶۵۱,۵۴۶,۸۴۶
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۱۶,۶۲۶ ۱,۰۱۱,۱۹۲ ۲۷,۹۸۸ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۵۷۴,۳۰۳,۶۲۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۱۵,۸۸۵ ۱,۰۱۰,۶۰۲ ۲۹,۰۹۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۴۹۷,۰۳۴,۰۴۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۱۴,۴۶۶ ۱,۰۰۹,۱۸۶ ۳۰,۴۵۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۳۱۱,۳۹۱,۷۷۹
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۱۴,۲۰۳ ۱,۰۰۸,۹۲۳ ۳۰,۴۵۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۲۷۶,۸۴۹,۶۰۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۱۳,۹۳۹ ۱,۰۰۸,۶۶۰ ۳۰,۴۴۹ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۲۴۲,۳۲۷,۰۵۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۱۳,۴۷۷ ۱,۰۰۸,۲۴۷ ۳۰,۰۸۳ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۱۸۸,۱۷۶,۰۳۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۱۲,۵۴۹ ۱,۰۰۷,۲۶۸ ۳۰,۲۳۲ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۰۵۹,۸۵۸,۹۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۱۲,۳۱۸ ۱,۰۰۶,۹۸۲ ۳۰,۲۸۵ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۲,۰۲۲,۳۷۹,۲۸۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۱,۸۱۳ ۱,۰۰۶,۴۷۸ ۲۸,۴۳۱ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۹۵۶,۳۱۱,۷۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۰,۶۵۷ ۱,۰۰۵,۲۳۵ ۲۹,۰۲۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۷۹۳,۳۹۹,۹۹۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۰,۳۹۵ ۱,۰۰۴,۹۷۴ ۲۹,۰۲۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۷۵۹,۱۰۵,۸۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۰,۱۳۴ ۱,۰۰۴,۷۱۳ ۲۹,۰۲۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۷۲۴,۸۴۷,۷۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۰۹,۱۱۸ ۱,۰۰۳,۸۰۱ ۲۶,۶۴۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۶۰۵,۲۸۶,۲۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۰۸,۸۵۱ ۱,۰۰۳,۵۳۴ ۲۶,۶۴۰ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۵۷۰,۳۶۱,۲۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۰۸,۴۰۵ ۱,۰۰۲,۹۴۶ ۲۴,۰۵۸ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۴۹۳,۲۴۹,۷۷۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۰۷,۸۳۰ ۱,۰۰۲,۳۵۶ ۲۳,۴۵۵ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۴۱۵,۹۳۷,۱۳۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۰۶,۶۴۷ ۱,۰۰۱,۱۲۹ ۲۵,۹۱۴ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۲۵۵,۰۲۶,۸۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۰۶,۳۸۲ ۱,۰۰۰,۸۶۴ ۲۵,۹۱۴ ۰ ۶۲۷,۸۵۶ ۰ ۴۹۶,۷۴۹ ۱۳۱,۱۰۷ ۱۳۱,۲۲۰,۲۴۲,۸۰۸