صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۸,۲۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۱,۷۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۶۹,۱۴۳,۲۷۹,۹۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۴:۵۹:۵۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۴۹۶ ۱۲۷ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۳,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۲۵۸,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۹۶۹,۱۴۳,۲۷۹,۹۴۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۱,۵۰۶ ۱۱,۵۰۰ ۱۸۸ ۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۰۰۴,۲۰۳,۹۰۴,۲۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۱,۴۹۹ ۱۱,۴۹۴ ۱۸۲ ۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۰۰۳,۰۱۰,۴۶۲,۸۱۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۱,۴۹۳ ۱۱,۴۸۸ ۱۸۳ ۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۰۰۲,۰۵۲,۰۳۷,۴۴۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱,۴۸۸ ۱۱,۴۸۳ ۱۸۳ ۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۰۰۱,۰۹۴,۲۲۵,۱۶۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۱,۴۸۲ ۱۱,۴۷۷ ۱۸۵ ۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۲,۰۰۰,۱۳۱,۳۰۸,۱۵۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۱,۴۷۹ ۱۱,۴۷۴ ۱۹۱ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۷۴,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۹۹۹,۵۴۵,۰۵۵,۹۱۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۱,۴۸۱ ۱۱,۴۷۳ ۲۷۶ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۱,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۳۹۱,۴۰۳,۴۲۹,۶۹۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۱,۴۷۱ ۱۱,۴۶۴ ۲۷۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۷,۸۵۵,۷۹۴,۴۸۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱,۴۶۵ ۱۱,۴۵۸ ۲۸۸ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۷,۰۰۵,۵۸۸,۷۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۱,۴۶۰ ۱۱,۴۵۳ ۲۸۹ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۶,۳۸۶,۳۴۳,۳۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۱,۴۵۴ ۱۱,۴۴۸ ۲۹۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۵,۶۶۶,۸۶۲,۰۳۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۱,۴۴۹ ۱۱,۴۴۲ ۲۹۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۴,۹۴۸,۰۹۳,۱۲۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۱,۴۴۴ ۱۱,۴۳۷ ۲۹۲ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۴,۲۲۷,۴۸۹,۹۳۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۱,۴۲۱ ۱۱,۴۱۴ ۲۷۲ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۱,۱۸۸,۱۲۴,۳۳۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۱,۴۱۵ ۱۱,۴۰۸ ۲۶۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۲۰,۴۳۳,۷۸۵,۸۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۱,۴۱۰ ۱۱,۴۰۳ ۲۷۴ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۹,۶۸۵,۸۵۴,۷۵۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۱,۴۰۴ ۱۱,۳۹۷ ۲۹۳ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۸,۹۶۹,۶۸۸,۹۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۱,۳۹۹ ۱۱,۳۹۲ ۲۹۴ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۸,۲۵۴,۱۳۵,۰۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۱,۳۹۴ ۱۱,۳۸۷ ۲۹۴ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۷,۵۳۸,۹۶۰,۲۲۹