اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 164,806
تعداد واحدهای باقی مانده: 835,194
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 167,896,974,042
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,023,003
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,755
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,062,218
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد بختیاری ,فروغ آقاجانی ,سعید قاسم لویی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/30 1,023,003 1,018,755 43,463 0 642,524 0 474,186 164,806 167,896,974,042
  2 1398/02/29 1,026,293 1,022,558 43,463 0 642,524 0 474,186 164,806 168,523,762,071
  3 1398/02/28 1,024,574 1,020,946 40,753 0 642,524 0 474,186 164,806 168,257,952,882
  4 1398/02/27 1,018,414 1,014,470 40,753 0 642,524 0 474,186 164,806 167,190,801,825
  5 1398/02/26 1,018,233 1,014,290 40,753 0 642,524 0 474,186 164,806 167,161,002,644
  6 1398/02/25 1,018,053 1,014,109 40,753 0 642,524 9,845 474,186 164,806 167,131,242,618
  7 1398/02/24 1,016,918 1,012,919 40,459 0 642,524 0 464,341 174,651 176,907,370,722
  8 1398/02/23 1,014,345 1,010,944 40,458 0 642,524 0 464,341 174,651 176,562,307,199
  9 1398/02/22 1,006,198 1,002,298 39,758 2,982 642,524 0 464,341 174,651 175,052,327,855
  10 1398/02/21 1,006,022 1,002,995 44,376 0 639,542 0 464,341 171,669 172,183,209,869
  11 1398/02/20 1,005,869 1,003,073 44,376 0 639,542 0 464,341 171,669 172,196,592,753
  12 1398/02/19 1,005,701 1,002,905 44,376 0 639,542 0 464,341 171,669 172,167,691,817
  13 1398/02/18 1,005,533 1,002,737 44,376 0 639,542 0 464,341 171,669 172,138,827,829
  14 1398/02/17 1,003,727 1,001,698 40,171 70,105 639,542 0 464,341 171,669 171,960,509,203
  15 1398/02/16 1,003,651 1,000,207 72,818 0 569,437 0 464,341 101,564 101,585,035,368
  16 1398/02/15 1,025,459 1,021,976 79,069 0 569,437 0 464,341 101,564 103,795,921,301
  17 1398/02/15 1,003,483 1,000,000 79,069 0 569,437 0 464,341 101,564 101,563,950,837
  18 1398/02/14 1,023,503 1,018,564 77,154 0 569,437 0 464,341 101,564 103,449,414,546
  19 1398/02/13 1,022,772 1,018,276 68,177 0 569,437 0 464,341 101,564 103,420,176,774
  20 1398/02/12 1,022,548 1,018,053 68,007 0 569,437 0 464,341 101,564 103,397,503,235