صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۶,۷۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۱۶,۷۲۲,۱۰۴,۴۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۴:۵۹:۴۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۱,۳۸۷ ۱۱,۳۸۱ ۲۸۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۶,۷۲۲,۱۰۴,۴۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۱,۳۸۰ ۱۱,۳۷۳ ۲۸۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۵,۷۵۹,۶۸۹,۳۱۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۱,۳۶۹ ۱۱,۳۶۲ ۲۸۲ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۴,۲۵۸,۸۶۱,۹۶۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۱,۳۶۷ ۱۱,۳۶۰ ۲۸۳ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۳,۹۹۸,۵۵۶,۵۳۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۱,۳۶۱ ۱۱,۳۵۴ ۲۸۶ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۳,۱۲۸,۹۹۰,۲۵۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۱,۳۵۶ ۱۱,۳۴۸ ۲۸۸ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۲,۴۱۵,۱۵۲,۶۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۱,۳۵۰ ۱۱,۳۴۳ ۲۸۸ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۱,۷۰۱,۶۹۲,۰۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱,۳۴۵ ۱۱,۳۳۸ ۳۱۲ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۰,۹۹۳,۲۹۳,۸۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱,۳۳۹ ۱۱,۳۳۲ ۲۸۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۱۰,۲۱۴,۲۱۰,۰۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۱,۳۲۴ ۱۱,۳۱۶ ۲۹۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۸,۱۵۸,۲۳۲,۰۹۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۱,۳۰۷ ۱۱,۳۰۰ ۳۲۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۵,۹۷۱,۲۸۴,۴۰۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۱,۳۰۰ ۱۱,۲۹۳ ۳۰۹ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۴,۹۸۴,۶۰۰,۵۰۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱,۲۹۴ ۱۱,۲۸۶ ۳۱۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۴,۰۷۵,۸۹۵,۲۵۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۱,۲۸۸ ۱۱,۲۸۰ ۳۱۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۳,۳۵۳,۶۵۶,۴۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۱,۲۸۵ ۱۱,۲۷۸ ۳۱۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۵۰۳,۰۵۶,۰۳۰,۳۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۱,۲۷۸ ۱۱,۲۷۲ ۲۷۱ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۱۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۵۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۷۲۷,۶۲۶,۷۱۵,۳۵۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۱,۲۷۳ ۱۱,۲۶۶ ۲۷۳ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۹۷,۱۳۲ ۱۵۳,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۷۲۶,۷۶۵,۰۵۲,۵۸۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۱,۲۶۷ ۱۱,۲۶۰ ۲۷۶ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۴۹۷,۱۳۲ ۱۵۴,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۷۳۷,۱۰۵,۹۲۶,۵۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۱,۲۶۵ ۱۱,۲۵۹ ۲۳۹ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۶۶,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۸۷۲,۰۵۰,۷۳۴,۶۷۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۱,۲۶۰ ۱۱,۲۵۴ ۲۴۰ ۰ ۱۶۶,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۶۶,۲۷۲,۴۰۰ ۱,۸۷۱,۱۸۴,۷۸۴,۷۰۱