صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۴,۱۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۹۱,۸۸۱,۸۷۰,۹۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴:۵۸:۵۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۱,۰۶۶ ۱۱,۰۵۸ ۳۹۴ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۹۱,۸۸۱,۸۷۰,۹۱۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱,۰۶۱ ۱۱,۰۵۲ ۴۰۰ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۹۱,۱۹۵,۸۲۰,۷۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱,۰۵۶ ۱۱,۰۴۷ ۴۰۰ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۹۰,۵۵۴,۲۱۸,۷۱۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۱,۰۵۱ ۱۱,۰۴۲ ۴۰۰ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۹,۹۱۳,۱۶۳,۷۴۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱,۰۴۶ ۱۱,۰۳۷ ۴۰۰ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۹,۲۷۲,۶۵۵,۶۶۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱,۰۳۹ ۱۱,۰۳۱ ۳۹۳ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۸,۴۷۰,۶۵۹,۴۰۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۱,۰۳۱ ۱۱,۰۲۳ ۳۹۳ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۷,۴۶۳,۶۹۴,۰۵۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۱,۰۲۵ ۱۱,۰۱۶ ۳۸۳ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۶,۶۳۲,۴۰۸,۶۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۱,۰۱۸ ۱۱,۰۰۹ ۳۸۹ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۵,۷۸۴,۳۸۸,۱۲۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۱,۰۱۱ ۱۱,۰۰۲ ۴۰۹ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۴,۹۰۴,۰۱۸,۵۷۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۱,۰۰۶ ۱۰,۹۹۷ ۴۰۹ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۴,۲۶۶,۳۷۹,۴۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۱,۰۰۱ ۱۰,۹۹۲ ۴۰۹ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۳,۶۲۷,۳۱۸,۸۳۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۹۸۳ ۱۰,۹۷۵ ۳۸۹ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۱,۳۹۴,۸۳۳,۹۹۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰,۹۷۶ ۱۰,۹۶۸ ۴۱۴ ۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۸۰,۵۴۵,۶۹۴,۸۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۹۶۹ ۱۰,۹۶۰ ۴۱۷ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۳۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۲۵,۸۷۲,۴۰۰ ۱,۳۷۹,۵۸۳,۳۷۹,۶۵۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰,۹۶۴ ۱۰,۹۵۳ ۵۱۰ ۰ ۱۰۴,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۱۳۵,۵۲۹,۳۲۷,۳۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۰,۹۵۷ ۱۰,۹۴۶ ۵۱۸ ۰ ۱۰۴,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۱۳۴,۷۷۹,۸۰۳,۵۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۰,۹۵۲ ۱۰,۹۴۱ ۵۱۹ ۰ ۱۰۴,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۱۳۴,۲۹۳,۲۰۳,۶۰۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۹۴۷ ۱۰,۹۳۷ ۵۱۸ ۰ ۱۰۴,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۱۳۳,۸۲۴,۲۹۷,۱۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۹۴۱ ۱۰,۹۳۰ ۵۳۰ ۰ ۱۰۴,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۱۳۳,۱۲۴,۶۵۰,۶۲۵