صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۷۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۲,۲۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۸۲۹,۲۱۳,۴۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۰۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۰۹,۷۶۹ ۱,۰۰۷,۱۰۳ ۶۲,۹۲۶ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۸۲۹,۲۱۳,۴۶۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۹,۱۴۲ ۱,۰۰۶,۴۲۸ ۶۳,۹۸۱ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۷۲۲,۷۵۳,۷۳۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۸,۷۳۴ ۱,۰۰۶,۰۲۰ ۶۳,۹۸۱ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۶۵۸,۳۸۴,۵۹۷
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۸,۳۲۶ ۱,۰۰۵,۶۱۲ ۶۳,۹۸۱ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۵۹۴,۰۹۲,۷۴۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۰۷,۹۱۹ ۱,۰۰۵,۲۰۵ ۶۳,۹۸۱ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۵۲۹,۸۷۸,۱۷۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۷,۲۱۱ ۱,۰۰۴,۴۹۹ ۶۴,۲۵۳ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۴۱۸,۶۰۸,۳۳۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۶,۷۸۴ ۱,۰۰۴,۰۰۹ ۶۴,۳۵۲ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۳۴۱,۲۶۸,۲۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۶,۱۱۶ ۱,۰۰۳,۲۸۳ ۶۴,۶۱۶ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۲۲۶,۷۴۰,۴۹۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۵,۵۵۳ ۱,۰۰۲,۷۲۹ ۶۴,۷۶۶ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۱۳۹,۳۲۹,۶۱۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۴,۷۰۴ ۱,۰۰۱,۹۰۱ ۶۵,۱۲۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۸,۰۰۸,۸۳۵,۹۳۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۴,۳۰۰ ۱,۰۰۱,۴۹۷ ۶۵,۱۲۵ ۰ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۹۴۵,۰۷۹,۲۶۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۳,۸۹۶ ۱,۰۰۱,۰۹۳ ۶۵,۱۲۵ ۲۷۲ ۶۵۰,۰۶۹ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۷۰۹ ۱۵۷,۸۸۱,۳۹۹,۸۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۳,۳۹۰ ۱,۰۰۰,۵۷۵ ۶۵,۶۲۷ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۴۳۷ ۱۵۷,۵۲۷,۵۵۹,۵۱۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۲۸,۳۰۴ ۱,۰۲۵,۴۵۴ ۶۵,۳۱۲ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۴۳۷ ۱۶۱,۴۴۴,۳۶۰,۲۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۲,۸۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۳۱۲ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۴۳۷ ۱۵۷,۴۳۶,۹۵۸,۸۱۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۲۷,۲۰۹ ۱,۰۲۴,۳۴۹ ۶۸,۵۱۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۴۳۷ ۱۶۱,۲۷۰,۴۹۳,۴۲۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۲۶,۱۴۸ ۱,۰۲۳,۳۵۷ ۶۹,۴۷۷ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۱۰ ۴۸۸,۷۳۱ ۱۵۷,۴۳۷ ۱۶۱,۱۱۴,۱۹۲,۷۳۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۲۴,۹۹۵ ۱,۰۲۲,۲۰۶ ۶۹,۰۹۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۶۰,۹۴۳,۳۳۱,۰۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۲۳,۵۹۶ ۱,۰۲۰,۸۰۹ ۷۰,۰۹۱ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۶۰,۷۲۳,۲۴۵,۸۹۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۲۲,۱۹۷ ۱,۰۱۹,۴۱۱ ۷۱,۰۸۸ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۶۰,۵۰۳,۲۳۶,۷۹۹