اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,382
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,618
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,443,251,397
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,931
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,572
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,066,381
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد بختیاری ,فروغ آقاجانی ,سعید قاسم لویی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/01 1,014,931 1,010,572 55,809 0 568,255 0 464,341 100,382 101,443,251,397
  2 1398/01/31 1,014,400 1,010,041 55,638 0 568,255 200 464,341 100,382 101,389,971,942
  3 1398/01/30 1,011,096 1,006,855 50,567 0 568,255 0 464,141 100,582 101,271,477,769
  4 1398/01/29 1,010,874 1,006,632 50,396 0 568,255 0 464,141 100,582 101,249,084,887
  5 1398/01/28 1,010,651 1,006,410 50,224 0 568,255 300 464,141 100,582 101,226,722,287
  6 1398/01/27 1,014,042 1,009,760 49,904 0 568,255 400 463,841 100,882 101,866,610,469
  7 1398/01/26 1,016,304 1,012,466 49,537 0 568,255 0 463,441 101,282 102,544,630,506
  8 1398/01/25 1,012,640 1,008,920 46,197 0 568,255 0 463,441 101,282 102,185,422,871
  9 1398/01/24 1,013,880 1,009,661 47,703 0 568,255 0 463,441 101,282 102,260,449,778
  10 1398/01/23 1,014,958 1,010,964 47,534 0 568,255 0 463,441 101,282 102,392,501,921
  11 1398/01/22 1,014,755 1,010,761 47,363 0 568,255 0 463,441 101,282 102,371,929,677
  12 1398/01/21 1,014,546 1,010,553 47,193 0 568,255 0 463,441 101,282 102,350,792,330
  13 1398/01/20 1,013,095 1,009,169 42,902 0 568,255 0 463,441 101,282 102,210,649,031
  14 1398/01/19 1,011,277 1,007,950 34,542 80 568,255 0 463,441 101,282 102,087,190,058
  15 1398/01/18 1,010,320 1,007,089 37,501 132 568,175 0 463,441 101,202 101,919,436,908
  16 1398/01/17 1,006,339 1,003,449 35,508 0 568,043 0 463,441 101,070 101,418,543,224
  17 1398/01/16 1,002,989 1,000,189 35,338 0 568,043 0 463,441 101,070 101,089,124,362
  18 1398/01/15 1,020,468 1,017,668 35,168 0 568,043 0 463,441 101,070 102,855,735,874
  19 1398/01/15 1,002,800 1,000,000 35,168 0 568,043 0 463,441 101,070 101,070,031,114
  20 1398/01/14 1,020,279 1,017,480 34,996 0 568,043 0 463,441 101,070 102,836,660,605