صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۴۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۲,۵۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۷۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۹۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۷,۷۸۹ ۱,۰۰۵,۴۹۴ ۸۰,۴۸۴ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۷,۲۸۳ ۱,۰۰۴,۹۸۹ ۸۰,۴۷۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۲۳۲,۵۷۶,۵۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۶,۷۵۲ ۱,۰۰۴,۴۸۵ ۸۱,۱۳۸ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۱۵۳,۲۱۱,۹۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۶,۳۵۷ ۱,۰۰۴,۰۹۰ ۸۱,۱۳۸ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۰۹۱,۰۳۱,۹۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۵,۹۶۳ ۱,۰۰۳,۶۹۶ ۸۱,۱۳۸ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۰۲۸,۹۲۹,۱۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۸,۹۰۶ ۱,۰۰۶,۵۹۱ ۸۱,۱۲۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۴۸۴,۶۵۵,۸۷۱
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۱,۷۷۸ ۱,۰۰۹,۴۱۵ ۸۱,۱۲۴ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۹۲۹,۳۵۱,۰۶۵
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۱,۲۲۸ ۱,۰۰۸,۸۶۶ ۸۱,۱۱۹ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۸۴۲,۹۵۲,۰۰۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۱,۸۹۱ ۱,۰۰۹,۵۱۴ ۸۰,۴۴۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۹۴۴,۸۷۸,۵۳۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۸,۰۱۴ ۱,۰۰۵,۶۸۵ ۸۲,۶۶۰ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۳۴۲,۰۷۶,۰۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۷,۵۷۱ ۱,۰۰۵,۲۴۲ ۸۲,۶۶۰ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۲۷۲,۳۵۵,۸۰۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۷,۱۲۹ ۱,۰۰۴,۸۰۰ ۸۲,۶۶۰ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۸,۲۰۲,۷۱۱,۳۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۴,۲۶۷ ۱,۰۰۱,۹۷۲ ۸۲,۶۵۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۷,۷۵۷,۵۴۵,۷۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۳,۸۲۶ ۱,۰۰۱,۵۳۱ ۸۲,۶۵۵ ۰ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۷,۶۸۸,۰۵۰,۶۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۳,۳۸۵ ۱,۰۰۱,۰۹۰ ۸۲,۶۵۵ ۴۰۲ ۶۴۹,۷۹۷ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۴۴۷ ۱۵۷,۶۱۸,۶۳۱,۳۶۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۳,۴۱۹ ۱,۰۰۱,۱۱۱ ۸۲,۸۶۶ ۰ ۶۴۹,۳۹۵ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۵ ۱۵۷,۲۱۹,۵۲۷,۴۷۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۴۰,۹۸۹ ۱,۰۳۸,۶۹۰ ۸۲,۸۵۷ ۰ ۶۴۹,۳۹۵ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۵ ۱۶۳,۱۲۱,۰۳۸,۰۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۲,۲۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۸۵۷ ۰ ۶۴۹,۳۹۵ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۵ ۱۵۷,۰۴۴,۹۶۷,۰۳۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۴۱,۲۶۳ ۱,۰۳۸,۹۶۳ ۸۲,۱۴۴ ۰ ۶۴۹,۳۹۵ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۵ ۱۶۳,۱۶۴,۰۱۹,۵۹۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۴۰,۸۲۳ ۱,۰۳۸,۵۲۳ ۸۲,۱۴۴ ۰ ۶۴۹,۳۹۵ ۰ ۴۸۸,۷۲۱ ۱۵۷,۰۴۵ ۱۶۳,۰۹۴,۹۰۸,۵۲۳