صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۶۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۸,۳۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۲,۸۵۷,۴۱۲,۰۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۳۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۱۴,۳۵۱ ۱,۰۰۹,۴۲۴ ۲۳,۳۷۳ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۸۵۷,۴۱۲,۰۸۷
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۳,۸۰۶ ۱,۰۰۸,۸۳۶ ۲۵,۱۱۱ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۷۷۹,۹۹۱,۹۸۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۳,۱۸۰ ۱,۰۰۸,۱۹۹ ۲۶,۰۰۷ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۶۹۶,۱۰۲,۲۲۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۲,۷۸۵ ۱,۰۰۷,۸۳۷ ۲۶,۲۴۴ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۶۴۸,۵۱۸,۹۴۳
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۱,۳۴۲ ۱,۰۰۶,۲۹۹ ۲۸,۳۹۱ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۴۴۵,۹۹۷,۲۲۷
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۱,۰۷۰ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۲۸,۳۹۱ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۲,۸۵۷ ۵۱۵,۵۸۵ ۱۳۱,۶۱۷ ۱۳۲,۴۱۰,۲۰۵,۸۶۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۰,۶۹۱ ۱,۰۰۵,۷۵۵ ۲۷,۷۸۸ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۲,۷۲۸ ۱۳۴,۴۷۴ ۱۳۵,۲۴۷,۸۹۷,۱۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۰۹,۹۰۲ ۱,۰۰۵,۰۵۴ ۳۴,۱۹۱ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۲,۷۲۸ ۱۳۴,۴۷۴ ۱۳۵,۱۵۳,۶۸۸,۳۱۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۰۹,۴۹۰ ۱,۰۰۴,۷۳۴ ۳۴,۷۱۱ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۲,۷۲۸ ۱۳۴,۴۷۴ ۱۳۵,۱۱۰,۶۲۰,۷۵۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۸,۷۳۳ ۱,۰۰۴,۰۴۸ ۳۴,۴۰۴ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۲,۴۹۵ ۵۱۲,۷۲۸ ۱۳۴,۴۷۴ ۱۳۵,۰۱۸,۳۵۴,۹۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۷,۸۵۷ ۱,۰۰۳,۴۰۷ ۳۳,۸۳۵ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۹۶۹ ۱۳۷,۴۳۵,۶۶۷,۳۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۶,۸۶۱ ۱,۰۰۲,۴۶۹ ۳۳,۶۷۵ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۹۶۹ ۱۳۷,۳۰۷,۲۲۵,۰۹۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۶,۶۰۲ ۱,۰۰۲,۲۱۰ ۳۳,۶۷۵ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۹۶۹ ۱۳۷,۲۷۱,۶۹۵,۸۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۶,۰۶۹ ۱,۰۰۱,۶۷۸ ۳۳,۹۴۸ ۰ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۹۶۹ ۱۳۷,۱۹۸,۸۳۰,۶۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۵,۵۳۴ ۱,۰۰۱,۰۹۸ ۳۶,۸۳۰ ۳۵۶ ۶۵۰,۸۳۱ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۹۶۹ ۱۳۷,۱۱۹,۴۰۵,۱۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۵,۰۶۹ ۱,۰۰۰,۵۶۰ ۴۱,۴۰۴ ۰ ۶۵۰,۴۷۵ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۶۱۳ ۱۳۶,۶۸۹,۵۱۷,۳۹۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۳۵,۸۵۲ ۱,۰۳۱,۳۴۴ ۴۱,۶۶۲ ۰ ۶۵۰,۴۷۵ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۶۱۳ ۱۴۰,۸۹۴,۹۳۷,۱۴۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۴,۵۰۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۶۲ ۰ ۶۵۰,۴۷۵ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۶۱۳ ۱۳۶,۶۱۲,۹۳۹,۲۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۳۵,۹۹۲ ۱,۰۳۱,۳۳۹ ۴۱,۹۹۳ ۰ ۶۵۰,۴۷۵ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۶۱۳ ۱۴۰,۸۹۴,۳۱۲,۶۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۳۶,۰۳۱ ۱,۰۳۱,۳۳۷ ۴۴,۶۷۷ ۰ ۶۵۰,۴۷۵ ۰ ۵۱۰,۲۳۳ ۱۳۶,۶۱۳ ۱۴۰,۸۹۴,۰۲۲,۴۷۶