صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییرات کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تعیین مبلغ حسابرسی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات امیدنامه