صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶,۸۶۱ ۱۰.۵۸ ۹۵,۰۲۷ ۵.۵۳ ۸۵,۷۸۵ ۴.۸۱ ۷۷,۱۱۷ ۲.۴۹
اوراق ۲۲۱,۳۶۵ ۶۳.۵۲ ۹۲۰,۸۰۲ ۵۳.۵۷ ۹۱۹,۸۳۷ ۵۱.۵۲ ۹۱۳,۰۹۹ ۲۹.۵۳
وجه نقد ۶۶,۸۹۳ ۱۹.۲ ۵۰۵,۳۱۸ ۲۹.۴ ۵۷۱,۹۳۵ ۳۲.۰۴ ۱,۸۹۲,۴۳۸ ۶۱.۲۱
سایر دارایی ها ۳,۰۴۳ ۰.۸۷ ۱۱,۶۹۷ ۰.۶۸ ۶,۱۵۷ ۰.۳۴ ۶,۸۳۶ ۰.۲۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۹۵۷ ۱۱.۴۷ ۹۴,۸۹۶ ۵.۵۲ ۸۵,۵۳۳ ۴.۷۹ ۷۶,۸۷۹ ۲.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد