صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۲۵۳ ۱۲.۳۵ ۹۲,۵۴۲ ۱۶.۹۹ ۱۵۷,۴۵۲ ۱۶.۱۱ ۱۶۵,۷۸۴ ۱۴.۷
اوراق ۱۴۶,۸۱۰ ۷۱.۸ ۳۶۴,۲۵۸ ۶۶.۸۹ ۶۴۰,۱۶۵ ۶۵.۵۱ ۶۹۴,۷۴۳ ۶۱.۶۱
وجه نقد ۲۷,۰۶۳ ۱۳.۲۳ ۷۹,۲۹۲ ۱۴.۵۶ ۱۶۰,۰۷۲ ۱۶.۳۸ ۱۴۰,۵۹۸ ۱۲.۴۷
سایر دارایی ها ۱,۹۲۱ ۰.۹۴ ۳,۱۶۷ ۰.۵۸ ۳,۸۰۵ ۰.۳۹ ۴,۴۷۹ ۰.۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱,۴۸۶ ۱۵.۴ ۶۲,۷۵۷ ۱۱.۵۲ ۱۰۰,۶۹۲ ۱۰.۳ ۱۰۷,۶۲۸ ۹.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد