صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵,۵۹۷ ۵.۴ ۱۲۰,۲۲۲ ۲.۹۲ ۱۲۷,۷۴۱ ۳.۰۸ ۱۲۵,۰۰۱ ۳
اوراق ۴۷۸,۴۰۵ ۵۶.۶۲ ۲,۶۶۵,۳۳۸ ۶۴.۸۳ ۲,۷۶۳,۲۴۵ ۶۶.۷۱ ۲,۷۸۵,۸۰۵ ۶۶.۷۸
وجه نقد ۲۹۷,۰۸۲ ۳۵.۱۶ ۱,۳۱۳,۰۰۹ ۳۱.۹۴ ۱,۲۳۸,۶۴۶ ۲۹.۹ ۱,۲۴۲,۶۷۲ ۲۹.۷۹
سایر دارایی ها ۴,۶۷۹ ۰.۵۵ ۱۲,۶۶۸ ۰.۳۱ ۱۲,۴۲۸ ۰.۳ ۱۸,۴۲۹ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷,۵۱۶ ۵.۶۲ ۱۰۹,۷۶۶ ۲.۶۷ ۱۰۸,۳۳۲ ۲.۶۲ ۱۰۶,۱۹۹ ۲.۵۵
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد