صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷,۹۸۴ ۱۰.۰۸ ۲۵,۳۸۶ ۱۵.۵۷ ۱۶,۸۳۱ ۱۰.۳۹ ۱۷,۲۳۰ ۱۰.۷۲
اوراق ۱۳۰,۷۰۴ ۷۳.۳۱ ۱۲۰,۰۱۶ ۷۳.۶۴ ۱۲۰,۸۰۰ ۷۴.۶۱ ۱۲۲,۸۳۶ ۷۶.۴۶
وجه نقد ۲۴,۱۴۲ ۱۳.۵۴ ۱۳,۱۷۰ ۸.۰۸ ۲۰,۶۶۲ ۱۲.۷۶ ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴
سایر دارایی ها ۲,۰۰۱ ۱.۱۲ ۶,۰۷۶ ۳.۷۲ ۵,۲۸۸ ۳.۲۶ ۵,۵۴۸ ۳.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۲۳۰ ۱۶.۳۹ ۲۵,۱۴۶ ۱۵.۴۳ ۱۶,۱۲۸ ۹.۹۶ ۱۵,۹۴۶ ۹.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد