صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷,۰۶۹ ۹.۴۸ ۲۹,۸۴۰ ۱۷.۶ ۳۴,۲۷۷ ۱۹.۲۳ ۴۲,۴۸۸ ۲۵.۲۷
اوراق ۱۳۱,۹۴۹ ۷۳.۳۱ ۱۲۷,۴۲۹ ۷۵.۱۵ ۱۳۶,۷۳۸ ۷۶.۷۴ ۱۱۵,۱۵۵ ۶۸.۴۹
وجه نقد ۲۵,۴۳۴ ۱۴.۱۳ ۱۰,۵۱۷ ۶.۲ ۳,۹۸۱ ۲.۲۳ ۴,۰۶۰ ۲.۴۱
سایر دارایی ها ۱,۵۴۱ ۰.۸۵ ۲,۶۴۲ ۱.۵۵ ۴,۳۰۳ ۲.۴۱ ۳,۴۹۴ ۲.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۶۳۵ ۱۶.۴۶ ۲۹,۶۶۳ ۱۷.۴۹ ۳۳,۷۷۳ ۱۸.۹۵ ۴۲,۴۸۳ ۲۵.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد