ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,485 8.55 11,494 10.68 14,924 13.51 21,924 19.87
اوراق 132,386 73.1 83,958 78.05 80,348 72.77 83,800 75.98
وجه نقد 27,243 15.04 10,982 10.21 14,989 13.57 4,429 4.01
سایر دارایی ها 1,400 0.77 1,248 1.16 259 0.23 249 0.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,611 16.35 11,494 10.68 14,924 13.51 21,924 19.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد