صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۸۰,۳۸۰ ۳.۷۷ % ۹۱۲,۵۲۸ ۴۲.۸۴ % ۲۰۲,۰۶۵ ۹.۴۹ % ۹۲۸,۴۵۰ ۴۳.۵۹ % ۶,۴۲۸ ۰.۳ % ۸۰,۱۴۳ ۳.۷۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۸۴,۴۵۲ ۳.۹۶ % ۹۱۲,۰۱۹ ۴۲.۷۶ % ۲۰۱,۹۶۷ ۹.۴۷ % ۹۲۸,۴۵۰ ۴۳.۵۳ % ۶,۰۱۶ ۰.۲۸ % ۸۴,۲۰۷ ۳.۹۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۸۷,۷۰۳ ۴.۱۱ % ۹۱۱,۵۶۷ ۴۲.۷ % ۲۰۱,۸۶۸ ۹.۴۶ % ۹۲۶,۶۲۱ ۴۳.۴ % ۷,۱۲۷ ۰.۳۳ % ۸۷,۴۴۷ ۴.۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۸۷,۷۰۳ ۴.۱۱ % ۹۱۱,۰۸۶ ۴۲.۷ % ۲۰۱,۷۷۰ ۹.۴۶ % ۹۲۶,۶۲۱ ۴۳.۴۲ % ۶,۷۱۴ ۰.۳۱ % ۸۷,۴۴۷ ۴.۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۸۷,۷۰۳ ۴.۱۱ % ۹۱۰,۶۰۷ ۴۲.۶۹ % ۲۰۱,۶۷۲ ۹.۴۶ % ۹۲۶,۶۲۱ ۴۳.۴۴ % ۶,۳۰۲ ۰.۳ % ۸۷,۴۴۷ ۴.۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۸۷,۷۰۳ ۴.۱۱ % ۹۱۰,۱۲۷ ۴۲.۶۹ % ۲۰۱,۵۷۳ ۹.۴۶ % ۹۲۶,۶۲۱ ۴۳.۴۶ % ۵,۸۹۰ ۰.۲۸ % ۸۷,۴۴۷ ۴.۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۹۰,۲۰۹ ۵.۹۱ % ۹۰۹,۶۶۳ ۵۹.۶ % ۲۰۱,۴۷۵ ۱۳.۲ % ۳۱۹,۲۱۲ ۲۰.۹۱ % ۵,۸۲۴ ۰.۳۸ % ۸۹,۹۴۶ ۵.۸۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۸۶,۵۷۸ ۵.۳۳ % ۹۰۹,۱۴۰ ۵۵.۹۴ % ۲۰۱,۳۷۷ ۱۲.۳۹ % ۴۲۰,۷۸۰ ۲۵.۸۹ % ۷,۲۶۷ ۰.۴۵ % ۸۶,۳۰۱ ۵.۳۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۸۵,۴۸۹ ۵.۱۶ % ۹۲۹,۰۶۴ ۵۶.۰۶ % ۲۰۱,۲۷۸ ۱۲.۱۴ % ۴۳۴,۴۵۴ ۲۶.۲۱ % ۷,۰۹۸ ۰.۴۳ % ۸۵,۲۰۵ ۵.۱۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۸۳,۹۷۱ ۵.۰۷ % ۹۲۸,۴۶۷ ۵۶.۱ % ۲۰۱,۱۸۰ ۱۲.۱۶ % ۴۳۴,۴۵۴ ۲۶.۲۵ % ۶,۹۰۰ ۰.۴۲ % ۸۳,۶۶۹ ۵.۰۶ %