صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۶,۹۴۸ ۱۰.۵۸ % ۱۲۲,۷۴۷ ۷۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۳ % ۳,۸۵۴ ۳.۴۶ % ۱۵,۶۷۲ ۹.۷۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۷,۴۸۰ ۱۰.۸۸ % ۱۲۲,۵۶۵ ۷۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۱ % ۳,۸۵۴ ۳.۴۵ % ۱۶,۱۵۰ ۱۰.۰۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۷,۴۸۰ ۱۰.۸۹ % ۱۲۲,۴۹۸ ۷۶.۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۱ % ۳,۸۵۴ ۳.۴۶ % ۱۶,۱۵۰ ۱۰.۰۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۷,۴۸۰ ۱۰.۸۹ % ۱۲۲,۴۳۲ ۷۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۱ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۶ % ۱۶,۱۵۰ ۱۰.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۷,۴۸۰ ۱۰.۹ % ۱۲۲,۳۶۵ ۷۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۲ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۶ % ۱۶,۱۵۰ ۱۰.۰۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۷,۴۵۶ ۱۰.۸۹ % ۱۲۲,۲۵۲ ۷۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۴۳ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۶ % ۱۶,۱۳۴ ۱۰.۰۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۸,۱۴۳ ۱۱.۲۸ % ۱۲۲,۱۶۴ ۷۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۳۹ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۵ % ۱۶,۷۹۲ ۱۰.۴۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸,۷۷۷ ۱۱.۶۳ % ۱۲۲,۰۴۲ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۳۶ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۴ % ۱۷,۳۹۵ ۱۰.۷۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۸,۶۹۰ ۱۱.۵۹ % ۱۲۱,۹۵۱ ۷۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۳۷ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۴ % ۱۷,۳۴۰ ۱۰.۷۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۸,۴۶۶ ۱۱.۴۸ % ۱۲۱,۸۳۱ ۷۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۲ ۱۰.۳۹ % ۳,۸۵۳ ۳.۴۵ % ۱۷,۱۶۲ ۱۰.۶۷ %