صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۶۵,۷۸۴ ۱۴.۷ % ۶۹۴,۷۴۳ ۶۱.۶۱ % ۱۲۲,۰۵۱ ۱۰.۸۲ % ۱۴۰,۵۹۸ ۱۲.۴۷ % ۴,۴۷۹ ۰.۴ % ۱۰۷,۶۲۸ ۹.۵۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۶۵,۷۸۴ ۱۴.۷۱ % ۶۹۴,۳۹۶ ۶۱.۶۲ % ۱۲۱,۷۰۲ ۱۰.۸ % ۱۴۰,۵۹۸ ۱۲.۴۸ % ۴,۴۳۳ ۰.۳۹ % ۱۰۷,۶۲۸ ۹.۵۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۶۵,۷۸۴ ۱۴.۷۲ % ۶۹۴,۰۵۰ ۶۱.۶۳ % ۱۲۱,۳۵۴ ۱۰.۷۸ % ۱۴۰,۵۹۸ ۱۲.۴۸ % ۴,۳۸۷ ۰.۳۹ % ۱۰۷,۶۲۸ ۹.۵۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۶۵,۷۸۴ ۱۴.۷۳ % ۶۹۳,۷۰۳ ۶۱.۶۴ % ۱۲۱,۰۰۶ ۱۰.۷۵ % ۱۴۰,۵۲۶ ۱۲.۴۹ % ۴,۳۴۱ ۰.۳۹ % ۱۰۷,۶۲۸ ۹.۵۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۵۶,۳۵۱ ۱۳.۹۹ % ۶۹۵,۱۷۴ ۶۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۵۸۴ ۲۳.۴۱ % ۴,۲۴۳ ۰.۳۸ % ۱۰۰,۶۸۸ ۹.۰۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۵۲,۸۶۴ ۱۵.۲۵ % ۶۹۴,۸۲۲ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۷۱۱ ۱۵.۰۳ % ۴,۱۹۶ ۰.۴۲ % ۹۸,۶۱۶ ۹.۸۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۵۴,۵۴۴ ۱۵.۵۶ % ۶۹۴,۴۷۹ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۶۲۲ ۱۴.۱۶ % ۳,۷۱۱ ۰.۳۷ % ۹۹,۰۸۸ ۹.۹۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۵۱,۲۳۷ ۱۵.۲۸ % ۶۹۴,۱۱۹ ۷۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۶۲۱ ۱۴.۲۱ % ۳,۶۵۳ ۰.۳۷ % ۹۷,۴۹۶ ۹.۸۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۵۱,۲۳۷ ۱۵.۲۹ % ۶۹۳,۷۷۲ ۷۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۶۲۱ ۱۴.۲۲ % ۳,۵۹۶ ۰.۳۶ % ۹۷,۴۹۶ ۹.۸۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۵۱,۲۳۷ ۱۵.۲۹ % ۶۹۵,۸۸۱ ۷۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۶۶ ۱۳.۹۷ % ۳,۵۳۹ ۰.۳۶ % ۹۷,۴۹۶ ۹.۸۶ %