صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۲,۴۸۸ ۲۵.۲۷ % ۱۱۵,۱۵۵ ۶۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰ ۲.۴۲ % ۶,۴۲۶ ۲.۰۸ % ۴۲,۴۸۳ ۲۵.۲۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۲,۴۸۸ ۲۵.۲۸ % ۱۱۵,۱۲۶ ۶۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰ ۲.۴۲ % ۶,۴۲۵ ۲.۰۸ % ۴۲,۴۸۳ ۲۵.۲۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۲,۴۸۸ ۲۵.۲۸ % ۱۱۵,۰۹۷ ۶۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰ ۲.۴۲ % ۶,۴۲۴ ۲.۰۸ % ۴۲,۴۸۳ ۲۵.۲۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۴,۹۴۰ ۲۱.۶۲ % ۱۱۵,۰۶۴ ۷۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۰ ۲.۴۸ % ۷,۶۳۲ ۴.۷۹ % ۳۴,۹۳۷ ۲۱.۶۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۹,۱۹۵ ۲۲.۷۹ % ۱۱۵,۰۳۲ ۶۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۵ ۷.۵۶ % ۴,۷۵۱ ۲.۸۲ % ۳۹,۱۹۱ ۲۲.۷۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۸,۸۴۸ ۲۲.۸۵ % ۱۱۵,۰۰۷ ۶۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۵ ۷.۶۴ % ۳,۱۹۱ ۲.۸۶ % ۳۸,۸۴۵ ۲۲.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۸,۱۳۳ ۲۰.۷۳ % ۱۱۴,۹۷۴ ۶۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۹۵ ۱۵.۷۶ % ۱,۸۲۸ ۱.۹ % ۳۸,۱۳۰ ۲۰.۷۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۸,۱۶۴ ۲۰.۷۶ % ۱۴۲,۲۹۹ ۷۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۰.۸۳ % ۱,۸۲۷ ۱.۹ % ۳۸,۱۶۱ ۲۰.۷۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۸,۱۶۴ ۲۰.۷۷ % ۱۴۲,۲۵۴ ۷۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۰.۸۳ % ۱,۸۲۷ ۱.۹ % ۳۸,۱۶۱ ۲۰.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۸,۱۶۴ ۲۰.۷۷ % ۱۴۲,۲۱۰ ۷۷.۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵ ۰.۸۳ % ۱,۸۲۷ ۱.۹ % ۳۸,۱۶۱ ۲۰.۷۷ %