ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 33,206 17.88 % 151,579 81.6 % 0 0 % 577 0.31 % 388 0.25 % 33,196 17.87 %
2 1398/02/29 27,390 14.42 % 151,543 79.81 % 0 0 % 10,549 5.56 % 400 0.25 % 27,388 14.42 %
3 1398/02/28 26,146 14 % 151,935 81.35 % 0 0 % 8,287 4.44 % 401 0.25 % 26,146 14 %
4 1398/02/27 29,725 15.14 % 151,859 77.37 % 0 0 % 14,287 7.28 % 402 0.24 % 29,720 15.14 %
5 1398/02/26 29,725 15.15 % 151,826 77.37 % 0 0 % 14,287 7.28 % 403 0.24 % 29,720 15.15 %
6 1398/02/25 29,725 15.15 % 151,793 77.36 % 0 0 % 14,287 7.28 % 404 0.24 % 29,720 15.15 %
7 1398/02/24 33,103 16.62 % 151,344 76 % 0 0 % 14,287 7.17 % 404 0.24 % 33,101 16.62 %
8 1398/02/23 26,892 12.78 % 141,802 67.4 % 0 0 % 41,305 19.63 % 388 0.22 % 26,892 12.78 %
9 1398/02/22 34,132 16.64 % 129,278 63.03 % 0 0 % 41,255 20.11 % 439 0.27 % 34,132 16.64 %
10 1398/02/21 23,653 12.56 % 123,035 65.31 % 0 0 % 41,255 21.9 % 440 0.3 % 23,653 12.56 %