ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/01 21,924 19.88 % 83,800 75.99 % 0 0 % 4,429 4.02 % 129 0.23 % 21,924 19.88 %
2 1398/01/31 21,924 19.89 % 83,775 76 % 0 0 % 4,398 3.99 % 130 0.23 % 21,924 19.89 %
3 1398/01/30 21,118 19.14 % 84,258 76.38 % 0 0 % 4,803 4.35 % 130 0.23 % 21,118 19.14 %
4 1398/01/29 21,118 19.15 % 84,233 76.38 % 0 0 % 4,803 4.36 % 131 0.23 % 21,118 19.15 %
5 1398/01/28 21,118 19.15 % 84,208 76.37 % 0 0 % 4,803 4.36 % 132 0.23 % 21,118 19.15 %
6 1398/01/27 21,488 19.43 % 84,184 76.11 % 0 0 % 4,803 4.34 % 132 0.23 % 21,488 19.43 %
7 1398/01/26 18,580 17.4 % 83,243 77.97 % 0 0 % 4,803 4.5 % 133 0.24 % 18,580 17.4 %
8 1398/01/25 17,931 17.19 % 81,441 78.08 % 0 0 % 4,803 4.6 % 133 0.24 % 17,931 17.19 %
9 1398/01/24 21,429 19.03 % 81,226 72.14 % 0 0 % 9,803 8.71 % 134 0.23 % 21,429 19.03 %
10 1398/01/23 19,851 17.88 % 81,224 73.17 % 0 0 % 9,803 8.83 % 135 0.23 % 19,851 17.88 %