صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۰.۰۷۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۰.۵۳ %۹.۵۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱.۷۱۳ %۵.۱۷۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۶.۱۷۸ %۸۷.۲۸۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱۳.۰۰۱ %۲۰۹.۲۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۲۷.۹۰۱ %۳۵۳.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۷۶.۹۹۲ %۱۱۹۴.۹۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۵۱.۶۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۷.۶۵)%