صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۰.۰۱۷
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۰.۱۰۴ (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۱.۴۵۸)% %۵.۰۷۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۰.۲۰۷ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۵.۱۹۴ %۴۹.۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۲۶.۵۵ %۱۲۸.۹۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۵۲.۹۴۳ %۲۱۰.۷۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۸۸.۸۲ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۶.۹۵)% (۹۹.۵۲)%