صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ گزارش عملکرددوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ گزارش عملکرددوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ گزارش عملکرددوره مالی ۱ ساله منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرددوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۱۰ ماه و بيست و هشت روزه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۷ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۷ماه و بيست و هشت روزه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ گزارش ماهانه پرتفو دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۴ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۴ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود