صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره ۹ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-امضا شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ - جسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-امضا شده دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ - جسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-امضا شده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - تایید شده حسابرس دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرددوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ -اصلاحیه دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ گزارش عملکرددوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ گزارش عملکرددوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ گزارش عملکرددوره مالی ۱ ساله منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرددوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۷ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۷ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ گزارش ماهانه پرتفو دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۴ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۴ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود