بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/16 بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری مهرماه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود
1396/10/16 بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری آذر ماه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود