صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۲۴ تیر۱۳۹۹- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۵ تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۷ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۹ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۱ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۴ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۵ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۶ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۷ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۹ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۲۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲۵ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۲۸ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۲۹ تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۳۰ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۳۲ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۳۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۳۴ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۴۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۶ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۷ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۳۸ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۳۹ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۴۰ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۱ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۲ تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۳ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۴۴ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۶ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۸ تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۴۹ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۵۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹