صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۴ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۶ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۹ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۰ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۲ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۳ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۵ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲۰ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۲۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۲۳ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۲۴ تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۲۵ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۲۷ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲۸ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۴۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۱ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۳۲ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۳۳ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۳۴ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۳۵ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۳۶ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۳۷ تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۳۸ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۳۹ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۱ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۳ تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۴۴ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۴۵ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹