صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۷ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۱۰ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۱ تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۱۲ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۴ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۵ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۴۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۸ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۹ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۲۰ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۲۱ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۲ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۲۳ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۲۴ تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۲۵ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۲۶ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۸ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۳۰ تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۳۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۳۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹