صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴ صورتجلسه مجمع تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۹ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۵ آذر ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۵ آذر ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۱ مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۵ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۲۴ تیر۱۳۹۹- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۷ تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۹ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۱ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹صندوق گنجینه یکم آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۳ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۲۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۶ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۷ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۲۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۹ برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۳۰ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۳۱ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گنجینه یکم آوید-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۳۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۳۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۳۷ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۳۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۴۰ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۴۱ تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۴۲ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۴۴ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۴۵ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۴۶ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۴۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۴۸ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۴۹ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۵۰ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۵۱ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۵۲ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۵۳ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۵۴ تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۵۵ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۵۶ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۵۸ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۵۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۰ تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۶۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۶۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹