صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۲ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۳ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۵ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۶ دعوت به مجمع صندوق گنجينه يکم آويد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۷ تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۸ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۹ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۰ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۴۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۴ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۵ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۱۶ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۷ حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۱۸ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۷:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۱۹ دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۲۰ تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۲۱ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۲۲ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۴ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۶ تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۲۷ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۲۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹