رديف نام تعداد
1 کارگزاری امین آوید
9900
2 تامین سرمایه امین
100