دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 صندوق گنجینه یکم آوید
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 روز سه شنبه ساعت 14:30 صندوق گنجینه یکم آوید:
متن خبر

اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 صندوق گنجینه یکم آوید:

1- آقای سعید قاسم لوی            رئیس مجمع

2-آقای علی اکبر شوره کندی       ناظر

3-خانم الهه ناصری منفرد            ناظر

4-مهسا ملامحمدی                   دبیر مجمع

پیوست