ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,809 8.78 15,912 13.1 23,789 15.82 33,206 17.87
اوراق 131,436 73.01 91,912 75.69 106,128 70.59 151,579 81.6
وجه نقد 27,001 14.99 13,332 10.97 19,912 13.24 577 0.31
سایر دارایی ها 1,371 0.76 389 0.32 616 0.41 458 0.24
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,392 16.32 15,912 13.1 23,788 15.82 33,196 17.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد