صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/31 1398/02/31 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/02/02 1398/02/02 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1398/01/07 1398/01/07 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 اسفند ماه 1397 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/16 1397/10/16 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 9 ماهه منتهی به 97/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1397/10/09 1397/10/09 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/26 1397/08/26 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 6ماهه منتهی به 97/06/31 حسابرسی شده دانلود
1397/08/05 1397/08/05 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 30 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/30 1397/07/30 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 6ماهه منتهی به 97/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/07/18 1397/07/18 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/07 1397/06/07 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30 حسابرسی شده دانلود
1397/06/06 1397/06/06 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به سال مالی منتهی به 1396/12/29 حسابرسی شده دانلود
1397/05/29 1397/05/29 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به 1395/12/30 حسابرسی شده دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 3ماهه منتهی به 97/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/27 1397/03/27 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی منتهی به 1396/12/29 حسابرسی شده دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای ماه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرددوره مالی 10 ماه و بیست و هشت روزه منتهی 1396/12/29 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي 10 ماه و بيست و هشت روزه منتهي به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1397/01/07 1397/01/07 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/20 1396/10/20 گزارش عملکرد دوره مالی 7 ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/20 1396/10/20 صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي 7ماه و بيست و هشت روزه منتهي به 30 آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/11 1396/10/11 گزارش ماهانه پرتفو دوره مالی یک ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 96/06/31 حسابرسی نشده دانلود