مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییر متولی صندوقهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1398/02/02
2 صورتجلسه مجمع تاریخ1398/01/18ساعت 11:30 دریافت خبر 1398/01/25
3 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1398/01/18ساعت 11:30 دریافت خبر 1398/01/18
4 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/09/28ساعت 11:00 دریافت خبر 1397/09/19
5 تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در مجمع 1397/05/28 دریافت خبر 1397/08/30
6 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/08/20
7 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:40 دریافت خبر 1397/08/20
8 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/05/28ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/08/20
9 تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید دریافت خبر 1397/08/15
10 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/06/03
11 حاضرین در مجمع 1397/05/28 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/29
12 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 17:00 دریافت خبر 1397/05/17
13 دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 1397/05/28ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/05/17
14 تصمیمات مجمع سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/05/17
15 اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/05/16 صندوق گنجینه یکم آوید دریافت خبر 1397/05/16
16 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
17 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 14:30 دریافت خبر 1397/04/09
18 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
19 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 دریافت خبر 1397/04/09
20 تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/05/23 تا تاریخ 1399/05/23 دریافت خبر 1396/06/25
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1396/03/29
22 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها دریافت خبر 1396/03/29